گزارش

درصورت بهبود رقابت پذيري نسبت به رقبا ی منطقه ای قطعاً درجذب سرمایه گذاری خارجی وداخلی موفق خواهیم بود.

مهندس حسین ساروخانی

 

مهندس حسین ساروخانی

عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرحها

 

 

 

 

 شاخص رقابت پذيري اقتصادي  براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 1391  ایران راهفت رتبه ارتقا داد و  به رتبه 62 جهاني رساند.

ادامه مطلب...