نشست نمایندگان هیات مدیره انجمن با عسکری عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن

نمایندگان هیات مدیره انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها ، روز دوشنبه 12 مهر در محل بانک صنعت و معدن با آقای حسین عسکری عضو هیات مدیره بانک درباره زمینه های همکاری انجمن و بانک گفتگو و تبادل نظر کردند .

در آغاز نشست آقایان  مهندس خسروشاهلی و فرج زاده درباره ماموریت های انجمن و کانون مشاوران و سابقه تاسیس انجمن و نقش عمده آن در ایجاد کانون و دیدار اخیر هیات مدیره انجمن با آقای افخمی مدیر عامل محترم بانک و نظرمساعد ایشان به ارتباط و تعامل بانک و مشاوران سرمایه گذاری و پشتیبانی  از آنها مطالبی بیان کردند .

همچنین آقای مهندس نیکخو عضو هیات مدیره پیشنهادهای انجمن به بانک را که طی دونامه به آقای افخمی ارائه شده بود مطرح کرد و ضمن توضیح درباره هریک از آنها خواستار رسیدگی و توجه بانک شد .

آنگاه آقای عسکری با اشاره به ضرورت تعامل مشاوران و بانک بویژه درسال های آینده که بازار گسترده تری را شاهد خواهیم بود گفت باید دوره های مشترک بگذاریم و با یادگیری روش های جدید خودرا بروز کنیم .آقای عسکری حضور مشاوران در بانک صنعت و معدن را بسیارمفید خواند و افزود با همکاری بانک و مشاوران سیستمی ایجاد شده است که ضمن سد کردن راه افراد نااهل ، سبب می شود که تسهیلات بانک در جای درست هزینه شود .

عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن دربخش دیگری از سخنان خودبا اشاره به اینکه استفاده ازتجربه  مشاوران سبب می شودکه بانک میدان کارخودرا گسترش دهد افزودیکی از زمینه ها بحث وصول مطالبات معوق است . گرچه بانک موفقیت هائی داشته است اما به تنهائی نمی تواند این کاررا انجام دهدو مشاوران با عارضه یابی موردبه مورد می توانند راه یک پروژه را نشان بدهنداینکه با یک تصمیم قطعی ودرست راهش را ادامه بدهد یا متوقف شود .

آقای عسکری عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن با معرفی آقای جبارزاده رئیس اداره سوم نظارت بانک به عنوان هماهنگ کننده ارتباط با مشاوران گفت ، انجمن همکاری با بانک را با حضور ایشان و تشکیل کارگروه آغاز کند و بطور منظم ارتباط دوجانبه رابرنامه ریزی و اجرا کند .