تشکیل کمیسیونهای انجمن

تشکیل کمیسیونهای انجمن بخشی از برنامه هیات مدیره جدید انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری است که با توجه به اهمیت و اولویت مسائل صنف و اعضاء ، بزودی کار خود را با یاری اعضاء و هیات مدیره انجمن آغاز می کنند.

متن اطلاعیه ای که به این مناسبت صادر شده از این قرار است :

                                  به نام خدا

اعضای محترم انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها 

با سلام و احترام باستحضار می رساند ، طبق تصمیم جلسه  مورخ 23 تیر 94 هیات مدیره جدید   ،   کمیسیون های تخصصی   انجمن   ایجاد می شوند  و بزودی کار خود را آغاز می کنند هدف از تشکیل کمیسیونها  انجام وظایف و مسئولیت های محوله ، منطبق بارئوس    اهداف مندرج در  اساسنامه انجمن است .

کمیسیونها و مسئول  هریک از آنها از این قرار است  :

کمیسیون توسعه  بازار     -    آقای مهندس  عبدالاحد فرج زاده

کمیسیون آموزش و روش ها     - آقای مهندس   کوروش نیکخو

کمیسیون حقوقی و حل اختلاف     _   آقای مهندس  علی اکبر ریاضی

کمیسیون پولی و مالی   _    آقای جمشید رحیمی

با انتصاب مسئولین کمیسیونها و فعال شدن آنها انتظار می رود دردوره هیات مدیره  جدید انجمن زمینه های تخصصی ارتباطی و حرفه ای برای اعضاء فراهم شود .

هیات مدیره انجمن انتظار دارد کلیه اعضای گرامی و یاران همیشگی انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها در برگزاری کمیسیونهای تخصصی همکاری لازم رابا مسئولان آنها معمول فرمایند .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            با احترام         رضا  پدیدار

                                                                                                                                                                                               رئیس هیات مدیره