مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

مدارك مورد نياز جهت عضويت اعضاء حقوقي در انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرحها :
1- فرم تكميل شده تقاضاي عضويت  ( چهاربرگی )
2-  رزومه اعضاء هیئت مدیره
3-  کپی مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره
4-  کپی پروانه ها و مجوزهای دریافت شده توسط شرکت
5- کپی گواهی عضویت در انجمن های تخصصی و حرفه ای
6- لیست پروژه های امکانسنجی ونظارت در دست انجام توسط شرکت
7-  لیست پروژه های امکانسنجی ونظارت انجام شده توسط شرکت
8- کپی از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی(ثبت تغییرات)
9- کپی شناسنامه ودوقطعه عکس مدیرعامل
10- منشورانجمن ( از سايت انجمن کپی ،امضا ومهر شود)
11-  واریز وروديه به مبلغ يک میلیون ریال به حساب 0102635400002نزد بانک صادرات ايران شعبه ده متری نقدی کد 1648

12-واريزحق عضويت سالانه به مبلغ 5 میلیون ریال به حساب انجمن پس از اعلام پذيرش توسط دبيرخانه انجمن .
تمام صفحات فرم ها ومدارک درخواستی پس از امضاء مدیرعامل باید به مهرشرکت ممهور شود.
دوره عضويت : دوره عضويت انجمن به صورت دوره هاي يكساله ميباشد كه در صورت برقراری شرايط عضويت و پرداخت حق عضويت مقرر سالانه ، از فروردين هر سال تا پایان اسفند سال بعد تمدید خواهدشد.