شرایط عضویت

شرایط عضویت

هريك از شركتهايي كه به نحوي در حرفه مطالعات امكان سنجي، فني، اقتصادي و مالي، و تهيه طرحهاي توجيهي، نظارت بر اجراي پروژه ها، فعاليت دارند ميتوانند با پذیرش ضوابط واساسنامه و آيين نامه هاي انجمن به عضويت آن درآيند .

شرايط عمومي :
شرايط عمومي انجمن همان ضوابط مندرج در اساسنامه مي باشد بديهي است هر عضوي كه حائز شرايط عمومي باشد پس از ثبت نام و ارائه مدارك و انطباق با شرايط اختصاصي و امضاء تعهدنامه اخلاقي مبني بر رعايت ضوابط حرفه اي به عضويت در انجمن پذيرفته خواهد شد. 
شرايط اختصاصي  :
- تكميل فرم عضويت ، ارائه مدارك درخواستي و پرداخت حق وروديه  به مبلغ یک میلیون ریال .
- واريز مبلغ حق عضويت سالانه به مبلغ 5میلیون ریال براي تحقق عضويت در هر سال (‌ حق عضويت اعضاء جدید از تاریخ عضویت تا پایان اسفندماه همان سال توسط دبیرخانه محاسبه و به متقاضی عضویت اعلام می شود . ) پرداخت به موقع حق عضويت موجب كسب امتياز پيش بيني شده براي دریافت رتبه مشاركت  مي گردد.
- عدم اشتهار به تخلف در حرفه مشاوره مديريت به تشخيص هيات مديره انجمن .
- پذيرش مقررات انضباطي و اخلاقي حرفه (امضاومهر منشور اخلاقی)

ضمناً دراساسنامه شرکت های متقاضی عضویت باید حداقل یکی ازموارد زیربعنوان موضوع فعاليت درج شده  باشد:
1- انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی (فنی اقتصادی و مالی و ... )
2- نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها

3- انجام فعاليت در زمينه تامين مالی طرحها

چنانچه در اساسنامه شرکت متقاضی ، فعالیت در زمینه های فوق ذکر نشده است، این موارد باید دراولین فرصت به اساسنامه اضافه شود.