برنامه راهبردی انجمن

 

برنامه راهبردی

انجمن شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ها

ايران - 1388

فهرست مطالب:

• مقدمه

• بيانيه ماموريت و چشم انداز

• تاريخچه انجمن و شرح وظايف آن

• موضوعات راهبردی انجمن

• راهكارها

• ضمائم:

1. گزارش ظرفيت سنجي

2. ارزيابي محيطي و دروني انجمن

مقدمه

گذر از زندگی سنتی به مدرن آسان نیست و بدلیل پیچیدگیهایی که دارد ابزار و راهکارهای نوینی را می طلبد، لذا بايد پس از شناخت دقیق ارزشها،الزامات و راههای نیل به اهداف مورد نظر برنامه های هدفمندی را تدوین نمود که بتوان هماهنگ با الگوی توسعه همه جانبه کشور راه عبور سریع و کارآمد از تنگناها و مشکلات پیش رو را فراهم آورد .

قدم اول در تدوین الگوهای توسعه در سازمانها و یا مراکز مرتبط با دولت و یا حتی مجامع و نهادهای غیر دولتی برداشته می شود و در نهایت به مراکز تصمیم گیری و نهادهای قانون گذاری بسط داده می شود تا همگان با یک عزم ملی بتوانند به نحوی در توسعه کشور سهمی داشته باشند.

در این زمينه شایسته است انجمن مشاورین سرمایه گذاری نیز با ارائه یک برنامه مدون در نهادینه کردن نقش انجمن و مشارکت هر چه بیشتر در این حرکت ملی جایگاه مناسبی داشته باشد.

بدین ترتیب برنامه راهبردی انجمن پس از تشکیل چندین جلسه و جمع آوری دیدگاه های متفاوت تدوین شده و به تصويب ارکان انجمن رسيده است و بعد از يكسال از تاريخ تصویب ،در اركان اصلي انجمن شامل مجامع عمومي عادي يا فوق العاده قابل تجديد نظراست .

تاريخچه انجمن و بيانيه ماموريت آن :

انجمن در پي فراخوانی بانك صنعت و معدن و حضور تعداد قابل توجه از شرکتهای فعال در زمینه مشاوره سرمایه گذاری در ابتدای دهه 80 براي همكاري و نهادسازي خارج از تشكيلات بانكی با همت تعدادي از اعضاء تشكيل و رسماً در سال 1385به عنوان تشکل کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسيد و جايگاه رسمي و قانوني پيدا کرد.

اولين جلسه مجمع عمومي انجمن در 28 تير سال 1385 برگزار گرديد و در همين سال با ثبت در تشكيلات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به عنوان يكي از تشكلهاي حرفه اي عضواتاق شناخته شد .

سند چشم انداز و بيانيه ماموريت

• چشم انداز:

 پويايي و شادابي، توسعه سرمايه وسرمايه گذاري از ستونهای اصلی امنيت و پيشرفت جامعه ايراني است. انجمن از طريق اعضاء، راهبري و ايجاد روابط كار و مشاوره سرمايه گذاري به توسعه پايدار اقتصادی کمک خواهد کرد. انجمن مشاور و امين سرمايه گذاران بوده و ضمن هدايت منابع مالی اعم از بانكي و غير بانكي، داخلي و خارجي به سوی سرمايه گذاری در طرح های موجه ، در اهداف سرمايه گذاري ملي مشاركت نموده و در مديريت سرمايه گذاري فعالانه به عنوان معماران اقتصادی و مالی خدمت خواهد كرد.

• ماموريت :

 ايجاد پايگاه برای اعضاء بمنظور بهره مندی از خرد جمعي

 بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سرمايه گذاري در بخش خصوصی و نهادهاي ملي، دولتي، داخلي و خارجي

افزایش كيفيت حرفه اي از طریق ارتقاء سطح تخصصی مشاوران

• اهداف:

 ترويج حرفه معماری اقتصادی و سرمايه گذاری با اتخاذ شیوه های نوین

 توسعه و تقويت روابط و مناسبات حرفه ای با ديگر سازمانهاي مرتبط

 گسترش و تحکیم جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري از طريق اطلاع رساني

 فراهم نمودن امکان دسترسي و مبادله اطلاعات بین اعضاء

موضوعات راهبردی:

• پايداري :

پايداري سازماني، کارکردي و مالي مهمترين موضوع راهبردی فراروي مديران و اعضاي انجمن است. پايداري يعني افزايش توانايي سازماني و بهبود دائمي ظرفيتها و قابليتهاي نهادي جهت ادامه فعاليتها، به حداکثر رساندن تاثير گذاري از طريق بهبود کيفيت کارکردها و ارائه خدمات و به حداقل رساندن آسيب پذيري ها و بسط و توسعه منابع .

• شفافيت و پاسخگويي به گروههاي ذينفع :

شفافيت و پاسخگويي حقوقي، سياسي، مالي و اخلاقي به ذينفعان داخلي و محيطي انجمن از موضوعات مهم است. موضوع كليدي ديگر كه انجمن ‌بايد همواره آنرا مورد بررسي قرار دهد آن است كه آيا طرح ها وراهبردهای آن مناسب ‌ترين برنامه اي است كه مي‌توان براي پاسخگويي به نيازهاي گروههاي ذينفع اجرا نمود؟

• روابط و مناسبات انجمن با ديگر ذينفعان :

چگونگي روابط و مناسبات انجمن با دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني يکي ديگر از مسايل راهبردی است . انجمن ‌بايد روابط و همكاري خود را با سازمانهاي جامعه مدني ، بخش خصوصي ، دولت و سازمانهاي بين المللي توسعه دهد تا بتواند درسطوح محلي ، ملي و بين المللي موثرتر عمل نماید.

• رفتار حرفه اي و ترويج حرفه گرايي:

بکار گیری روشهای موثر و کارآمد در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده از دیگر موضوعات راهبردی است.انجمن تلاش مي کند که در جامعه ايراني به مثابه يک سازمان مدني حرفه اي ايفاي نقش کند ورفتا رهاي حرفه اي را در همه عرصه ها اقتصادي و اجتماعي مبناي عمل قرار دهد و حرفه گرايي را در صدر افکار انجمني خود ترويج کند.

• تثبيت وتقويت جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري :

تثبيت وتقويت جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري مرتبط از ديگرموارد مهم است . انجمن تلاش مي کند که جايگاه خود را درمراکز تصميم گيري سرمايه اي ومالي بويژه وزارت اقتصاد و امور دارايي وديگر وزارتخانه های مرتبط از جمله صنایع و معادن، بازرگانی و کار تثبيت کند.

• ظرفيت سازي

ظرفيت سازي فردي ، سازماني و محيطي يکي ديگر از موضوعات راهبردی است. انجمن به منظور افزايش توانمندي "ترويج، حمايتگري و رايزني"، بازسازي و بازآفريني "امکانات ارتباطي، سازماني و عملياتي" و بهبود " قابليت نمايندگي و پاسخگويي" به اعضاء و ديگر ذينفعان ، به راهبرد ظرفيت سازي و ارتقاي شاخص هاي شيوه اداره مطلوب به عنوان يکی از مهمترين موضوعات راهبردی مي نگرد.

• بازاريابي در عرصه هاي محلي، ملي و منطقه اي

بازار يابي يکي ديگر از موضوعات راهبردی انجمن است . انجمن تلاش ميکند با انجام تحليل رقابتي، به بازاريابي در عرصه هاي محلي، ملي و منطقه اي اقدام کند و در عرصه بازاريابي به اعضاء خدمات مناسب آموزشي و پژوهشي ارايه دهد.

• ترويج مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك:

انجمن از ابتكارات داوطلبانه‌ي كسب‌ و كار و سرمايه گذاري در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و زيست ‌محيطي، در چارچوب‌هاي قانوني ، حمايت مي‌كند. انجمن در پي ارتقاء رقابت ‌پذيري ، شفافيت و پاسخگويي در عرصه اقتصادي و اجتماعي از طريق فعاليت كسب ‌وكار در چارچوب رفتار مطلوب و حاكميت مشاركتي،‌ ارزش‌هاي اخلاقي و مسؤليت ‌پذيري اجتماعي است و با حضور موثر خود اين ايده و انديشه را ترويج میكند كه مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك يك پاسخ مثبت و ضروری به فضاي كسب ‌و كار و سرمايه در دنياي امروز است.

راهكارها:

1. پايداري :

پايداري يعني افزايش توانايي سازماني و بهبود دائمي ظرفيتها و قابليتهاي نهادي جهت ادامه فعاليتها، به حداکثر رساندن تاثير گذاري از طريق بهبود کيفيت کارکردهاوارائه خدمات و به حداقل رساندن آسيب پذيري ها و بسط و توسعه منابع.

1. 1. اولویت درراهبرد :

اولویت بندی ،برنامه ریزی ،پیگیری و در نهایت رسيدن به پايداري نهادي، کارکردي و مالي در تمامي سطوح و زمينه ها.

1. 2. اهداف:

1. 2. 1. تضمين پايداري و تداوم فعاليت ها ،استقلال در تصميم گيري و اجراي تصميمات

1. 2. 2. ارتقائ جایگاه انجمن و بسط و توسعه دامنه حضور آن در مراجع تصميم سازی و تصميم گيری

1. 2. 3. بهبود عمليات اجرايي و ارائه خدمات مناسب به اعضاء و ديگر ذينفعان

1. 2. 4. اداره مطلوب و نهادينه شدن شاخص ها در تمامي سطوح

1. 2. 5. تضمين منابع مالي

1. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

1. 3. 1. اصلاح و بازنگري در ساختار و جايگاه حقوقي انجمن

1. 3. 2. توسعه، تجهيز و بهبود ساختار تشکيلاتي و عملياتي انجمن و تشکيل

کميته هاي تخصصي

1. 3. 3. توسعه منابع انساني و جذب نيروي انساني کارآمد براي انجام فعاليت ها و برنامه ها

1. 3. 4. ايجاد کمیته های تخصصی ودادن مشاوره به اعضاء

1. 3. 5. تدوين برنامه ارائه خدمات متمرکز در امور حقوقي، مالي، مشاوره اي و حمايتي به اعضاء

1. 3. 6. تدوين رويه ها و قواعد اداره انجمن

1. 3. 7. تدوين برنامه اي براي ظرفيت سازي انجمن در سه سطح کوتاه مدت ، ميان مدت وبلند مدت

1. 3. 8. تدوين برنامه اي براي ترويج وحمايتگري

1. 3. 9. تدوين برنامه راهبردی مالي واتخاذ سياست تنوع بخشي به منابع مالي

1. 3. 10. نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتها و برنامه ها

2. شفافيت و پاسخگويي به گروهاي ذينفع :

موضوع راهبردی مهم ديگر شفافيت و پاسخگويي حقوقي، مالي و اخلاقي به ذينفعان داخلي و محيطي انجمن است. موضوع كليدي كه انجمن ‌بايد همواره آنرا مورد بررسي قرار دهد آن است كه آيا طرح ها وراهبرد هاي آن مناسب ‌ترين برنامه اي است كه مي‌توان براي پاسخگويي به نيازهاي گروههاي ذينفع اجرا نمود؟

2. 1. راهبرد :

شفافيت بخشي درروابط ومناسبات ، تعيين دستورکارها ، روند تصميم گيري و اجراي آنها، شفافيت در منابع مالي و پاسخگو بودن در برابرکليه ذينفعان

2. 2. اهداف:

2. 2. 1. متعهد بودن در برابراعضاء و ديگر ذينفعان

2. 2. 2. جلوگيري از تمرکز قدرت و شکل گيري قدرت غير پاسخگو در برابراعضاء و ديگر ذينفعان

2. 2. 3. تضمين مشارکت اعضاء و ذينفعان در تمامي سطوح

2. 2. 4. گسترش و نهادينه ساختن روابط ومناسبات دمکراتيک در درون انجمن

2. 2. 5. مبارزه با شیوه هایی که بنحوی باعث رشد و ایجاد فساد در انجمن شده و ترویج اخلاق حرفه ای

2. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

2. 3. 1. نياز سنجي مستمر از اعضاء و پاسخگويي به آنها از طريق سياست گذاري و اجراي برنامه هاي مناسب

2. 3. 2.پايش، نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتهاو برنامه ها و ارائه گزارشهاي ادواري به اعضاء و ديگر ذينفعان

2. 3. 3. طراحي و ايجاد مکانيزمهايي براي دسترسي ، مبادله و گردش آزاد اطلاعات بين اعضاء در تمامي سطوح

2. 3. 4. تدوين کدها و معيارهاي اخلاقي و رفتاري در انجمن

2. 3. 5. حسابرسي مالی و ارائه گزارشهاي ادواري وسالانه عملکرد

3. روابط و مناسبات انجمن با ديگر ذينفعان :

چگونگي روابط و مناسبات انجمن با دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني يکي ديگر از مسايل راهبردی است . انجمن ‌بايد روابط و همكاري خود را با سازمانهاي جامعه مدني ، بخش خصوصي، دولت و سازمانهاي بين المللي و آژانسهاي ملل متحد توسعه دهد تا درسطوح محلي ، ملي و بين المللي موثرتر عمل کند .

3. 1. راهبرد :

سياست توسعه و تنوع بخشي ، دستيابي به منابع ، فرصتها و بازارهاي جديد

3. 2. اهداف:

3. 2. 1. تضمين پايداري نهادي، کارکردي ومالي انجمن

3. 2. 2. معرفي و شناساندن انجمن به ديگر نهادها و سازمانهای مرتبط

3. 2. 3. ارتباط وهمکاري با منابع و شبکه هاي محلي، ملي وبين المللي براي جذب منابع مالي و مبادله تجربيات

3. 2. 4. مشارکت در گفت وگوهاي سه جانبه وگفت وگوهاي تخصصی بين دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني

3. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

3. 3. 1. تشکيل بانک اطلاعاتي و شناسايي دیگر مراکز و انجمن های مرتبط

3. 3. 2. انجام تحليل رقابتي از محيط هماهنگي، همكاري و عدم رقابت با انجمنهاي حرفه اي مكمل در نهادسازي

3. 3. 3. تدوين سند معرفي انجمن

3. 3. 4. تدوين سند راهبردی ارتباط و گفتگو با ديگر نهادها و سازمان های مرتبط درعرصه داخلی و بين المللی

3. 3. 5. ايجاد ارتباط و همکاري با ديگر گروههاي مدني هم سو

3. 3. 6. تشکيل گروه رايزني براي ايجاد ارتباط و تدوين دستور کار براي گفتگو و مذاکره

3. 3. 7. تدوين برنامه عمل براي ايجاد ارتباط موثر

4. رفتار حرفه اي و ترويج حرفه گرايي:

ترويج حرفه گرايي، اتخاذ رفتارهاي حرفه اي يکي ديگر از موضوعات راهبردی است. انجمن در جامعه ايراني می باید به مثابه يک سازمان مدني حرفه اي ايفاي نقش کند و رفتارهاي حرفه اي را در همه عرصه ها اقتصادي و اجتماعي مبناي عمل قرار دهد و حرفه گرايي را در صدر افکار انجمني خود ترويج کند.

4. 1. راهبرد :

گذر از عملکرد غیر حرفه ای به حرفه گرایی

4. 2. اهداف:

4. 2. 1. هدايت انجمن به سوی حرفه ای شدن کامل

4. 2. 2. اتخاذ رفتار حرفه اي و ترويج حرفه گرايي

4. 2. 3. هويت بخشي به انجمن و تمايز از ساير سازمانهاي مشابه

4. 2. 4.حفظ استقلال انجمن

4. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

4. 3. 1. تبيين و بازآفريني مفاهيم و واژگان حرفه ای و بکار گیری آن

4. 3. 2. توليد و ترويج ادبيات حرفه و حرفه گرايي

4. 3. 3. اصلاح و بازسازي حقوقي و ساختارتشکيلاتي

4. 3. 4. باز تعريف نقش ها و وظايف در انجمن متناسب با يک سازمان حرفه اي

4. 3. 5. تدوين و عمل به کدها و معيارهاي اخلاقي و رفتاري

4. 3. 6. تعريف وترسيم مجدد روابط و مناسبات با دولت و ديگر ذينفعان

5. تثبيت وتقويت جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري:

يکي ديگر از موضوعات راهبردی ، تثبيت وتقويت جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري است . انجمن تلاش مي کند که جايگاه خود را درمراکز تصميم گيري تقویت نماید تا به عنوان نهادی موثر در عرصه اقتصادي ، سرمايه اي و مالي به رسميت شناخته شود.

5. 1. راهبرد :

حضور و مشارکت فعال در تمامي مراجع تصميم سازي و تصميم گيري

5. 2. اهداف:

5. 2. 1. مشارکت تاثير گذار در برنامه ها، سياستها و خط مشي گذاري ها

5. 2. 2. ايجاد ارتباط موثر و تاثير گذار با بخش خصوصی ، سازمان ها و نهادهای ذيربط

5. 2. 3. گسترش هرچه بيشتر گفت وگو ها و تعامل همگاني

5. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

5. 3. 1. تحليل موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي

5. 3. 2. تبيين مکانيسم های تصميم سازی و تصميم گيري و شناخت مراکز آن

5. 3. 3. ظرفيت سازي برای حضور موءثر سازمان و افراد وابسته به انجمن

5. 3. 4. طراحي مکانيزيمي براي دسترسي به اطلاعات و اطلاع رساني

5. 3. 5. بالابردن دانش و تخصص سازمان و اعضا انجمن

5. 3. 6. تدوين برنامه اي براي ترويج حرفه و حمايت از اعضا

5. 3. 7. تشکيل کميته اي براي رايزني ، مذاکره و گفت و گو با بخش خصوصی و سازمانها و نهادهای مرتبط

6. ظرفيت سازي

ظرفيت سازي فردي ، سازماني و محيطي يکي ديگر از موضوعات راهبردی است که انجمن به منظور افزايش توانمندي "ترويج، حمايتگري و رايزني"، بازسازي و بازآفريني "امکانات ارتباطي، سازماني و عملياتي" و بهبود " قابليت نمايندگي و پاسخگويي" به اعضاء و ديگر ذينفعان آن را مورد توجه قرار خواهد داد.

6. 1. راهبرد :

رسيدن به پايداري

6. 2. اهداف:

6. 2. 1. بازسازي و بازآفريني "امکانات ارتباطي، سازماني و عملياتي" انجمن

6. 2. 2. بهبود " قابليت نمايندگي و پاسخگويي" به اعضاء و ديگر دينفعان

6. 2. 3. افزايش توانمندي "ترويج، حمايتگري و رايزني"

6. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

6. 3. 1. تدوين برنامه جامع ظرفيت سازي انجمن

6. 3. 2. تدوين برنامه عمل

7. بازاريابي در عرصه هاي محلي، ملي و منطقه اي

بازار يابي يکي ديگر از موضوعات راهبردی انجمن است. انجمن تلاش ميکند با انجام تحليل رقابتي، به بازاريابي در عرصه هاي محلي، ملي و منطقه اي اقدام کند و به اعضاء خدمات مناسب آموزشي و پژوهشي در عرصه بازاريابي ارايه دهد.

7. 1. راهبرد :

گسترش و بسط فعاليتها

7. 2. اهداف:

7. 2. 1. کسب بازارهاي جديد از طريق ارائه طرح هاي موجه

7. 2. 2. گسترش حيطه نفوذ به كليه بازارهاي هدف

7. 2. 3. ارايه خدمات به ذينفعان در سطوح مختلف و نظارت بر فعاليت اعضاء

7. 2. 4. تشکیل کمیته ای در انجمن براي جمع آوری مستمرنظرات و توسعه بازار هدف

7. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

7. 3. 1. شناخت و تحليل محيط رقابتي و افزایش توان رقابتي انجمن با ساير گروهها

7. 3. 2. ايجاد شبکه همکاري با ديگر گروهها و سازمانهاي منطقه اي و...

8. ترويج مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك

انجمن از ابتكارات داوطلبانه‌ي كسب‌ و كار و سرمايه گذاري در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و زيست ‌محيطي، در چارچوب‌هاي قانوني ، حمايت مي‌كند و مروج مسئولیت پذیری اجتماعی است.

8. 1. راهبرد :

8. 1. 1. ترغیب و تشويق سرمايه گذاري در كليه زمينه ها

8. 1. 2. همفكري با اطاق بازرگاني، ارتباط منظم با آنها

8. 1. 3.ترغيب و تشويق نهادهاي دولتي و غير دولتي به ترويج سرمايه گذاري

8. 2. اهداف:

8. 2. 1. تلاش جهت ايجاد جامعه سالم و توسعه يافته بعنوان مسئوليت مشترک همه گروههاي اجتماعي جامعه

8. 2. 2. بسط ارزشهاي اخلاق حرفه ای براي پايداري جامعه

8. 2. 3. عمل به مسئوليت اجتماعي در مقابل ذينفعان

8. 2. 4. بسط همکاري با ديگر شرکاي اجتماعي

8. 3. برنامه عملياتي پيش برنده راهبردی :

8. 3. 1. تشويق و الزام اعضاء جهت تکریم و توسعه ارزشهای اجتماعي

8. 3. 2. پايبندي و اجراي ميثاق جهاني(Global Compact) توسط اعضاء در محيط کسب و کار

8. 3. 3. مشارکت در گفت وگو هاي اجتماعي بعنوان يک نهاد مدني فعال

ضمائم

گزارش ظرفيت سنجي

انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها

1. مقدمه

ظرفيت سنجي نخستين گام در برنامه ريزي راهبردی است که فرايندي منظم براي شناخت ظرفيت ها، نيازهاو منابع، انتخاب راهبرد و سپس اجراي برنامه است. بنابراين ، براي جمع آوري اطلاعات، ايده ها و مستندات، شناخت نقاط قوت، کاستي ها، فرصت ها و تهديدها، تعيين اولويت ها، تصميم گيري مناسب، بهينه سازي ساختاري، منابع و... از ظرفيت سنجي استفاده مي شود . نوشتار حاضر گزارش ظرفيت سنجي انجمن مشاوران سرمايه گذاري و اعتباري بانکي است که براساس روش مطالعه اسنادي و گفت وگو با برخي از افرادي کليدي انجمن انجام شده است.ظرفيت سنجي برمبناي هشت شاخص : آرمانها، راهبرد ، مهارتهاي سازماني، سيستم ها و زير ساخت ها، منابع انساني، فرهنگ سازماني و ذينفعان سامان يافته است.

2. نتايج و يافته هاي ظرفيت سنجي

2. 1. آرمان (Aspiration):

يکي از لوازم ضروري براي معرفي هر سازمان به گروه هدف، ذينفعان و آشنا ساختن کارکنان، مديران و اعضاء از اهداف ، برنامه ها و...، داشتن سند چشم انداز و بيانيه ماموريت است. نتيجه اي که در ظرفيت سنجي انجام شده در انجمن بد ست آمده بيانگر آنست که بيانيه مأموريت، سند چشم انداز، ارزش ها و اهداف انجمن بطور شفاف و روشن، تا کنون تدوين نشده و آنچه در اين زمينه لازم به تأکيد بيشتري دارد؛ نشناختن کامل و دقيق آرمان ها و مأموريت هاي انجمن توسط ذينفعان آن می باشد .

2. 2. راهبرد (Strategy)

عليرغم گذشت چندسال از عمر انجمن ، تا کنون انجمن با رويکردي راهبردی به پديده هاي محيطي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي توجه نکرده است و در قبال آنها واکنش مناسبي نشان نداده است. فقدان برنامه راهبردی در انجمن، ارکان مختلف آنرا دچار روزمرگي و سطحي نگري نموده است. لذا انجمن به دليل در اختيار نداشتن برنامه عمل مدون و مشخص که براساس آن اقدام کند، مبنايي براي ارزيابي عملکرد خود ندارد. در نتيجه نمي توان در خصوص عملکرد مديران، دبير کل و کارکنان انجمن قضاوت دقيقي انجام داد. بر اساس اسناد و مشاهده عيني موارد زير در انجمن قابل مشاهده است :

انجمن فاقد برنامه ريزي راهبردي است و در ضمن در برنامه ريزي هاي جاري نيز مشارکت مديران، کارکنان و ذينفعان در تدوين و اتخاذ آن کمتر در نظر گرفته مي شود که اين امر موجب بي اطلاعي اکثر ذينفعان ، از سياست ها وبرنامه هاي آن شده و يا مورد پذيرش و اجراي مناسب آنان قرار نمي گيرد. زمينه هاي زير مواردي است که انجمن در خصوص آن راهبرد و برنامه مشخص و مدوني ارائه نداده است :

 برنامه راهبردی پايداري سازماني

 برنامه راهبردی پايداري کارکردي

 برنامه راهبردی پايداري مالي

 برنامه راهبردی منابع انساني

 برنامه راهبردی معرفي

 برنامه راهبردی ترويج و حمايتگري

 برنامه راهبردی همکاري با انجمن ها و شبکه هاي داخلي و بين المللي

 نداشتن برنامه راهبردی مشخصي براي ارتقاي دانش، افزايش مهارت و بهبود نگرش در ميان کارکنان، اعضاءو کليه ذينفعان

 فقدان برنامه هاي جايگزين براي تداوم فعاليت ها در شرايط پر مخاطره محيطي. انجمن پيامدها و اثرات محيطي را به طور کامل، مستمر و همه جانبه مورد بررسي و تحليل قرار نمي دهد و لذا نمي تواند در قبال آن واکنش منسجم و مطلوبي صورت دهد.

2. 3. مهارتهاي سازماني :

در ظرفيت سنجي انجمن، شش مهارت سازماني که اساس يک انجمن موفق را تشکيل مي دهد مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در زير نتايج هر بخش ارائه مي گردد :

2. 3. 1. مديريت:

خط مشي گذاري : در شوراي عالي انجمن، خط مشي گذاري و سياستگذاري در سطح قابل قبولي صورت نمي پذيرد. آنچه در شيوه هاي مديريتي انجمن به وضوح قابل مشاهده است فقدان پايبندي و رعايت شاخص هاي شيوه اداره مطلوب است که در زير به آنها اشاره مي شود:

2. 3. 2. شفافيت:

بنظر مي رسد انجمن داراي شفافيت مالي قابل قبولي نيست واعضاي انجمن، اعتماد لازم را به عملکرد مالي انجمن ندارند. انتشار اسناد مالي، انتشار مستمر فعاليت هاي آن، انتشار مذاکرات و گفتگوها مي تواند به اين موضوع کمک موثري نمايد که انجمن تاکنون، نسبت به آن کم توجهي نموده است. در حاليکه شفافيت مي بايست بر تمامي روابط و مناسبات انجمن حاکم باشد.

2. 3. 3. پاسخگويي (Accountability)

بعد مالي : از نگاه ذينفعان انجمن در قبال حق عضويت دريافتي، خدمات مناسبي ارائه نمي کند. ميزان توقع ايشان نسبت به انجمن بالاتر از ميزان فعلي است.

پاسخگويي به نيازها :از نگاه ذينفعان ، انجمن ساختارهاي لازم را جهت تأمين تقاضا ها و نيازهاي اعضاء به درستي طراحي نکرده است.

انجمن تلاش خود را براي دفاع از حقوق اعضاء انجام مي دهد ولي دستاوردهاي آن براي تمامي ذينفعان ملموس نبوده است. برخي از اعضاء مدعي هستند که تلاش انجمن معطوف به برخي اعضاي قدرتمندتر و با نفوذتر است و تمامي اعضاي انجمن را پوشش نمي دهد.

2. 3. 4. مشارکت (Participatory)

انجمن در جلب مشارکت ذينفعان و کارکنان داراي برنامه مشخصي نيست. تصميمات بصورت سلسله مراتبي گرفته شده و مستقيماً انتقال پيدا مي کند.

ذينفعان : ميزان مشارکت ذينفعان در فرآيندهاي کاري انجمن در حد مطلوبي نيست و با استانداردهاي مطلوب فاصله زيادي دارد.

کارکنان : انجمن فاقد نيروي انساني لازم براي انجام ماموريتها و برنامه هاي خود

مي باشد.

2. 3. 5. حاکميت قانون (Rule of Low)

بر اساس بررسي هاي اسنادي صورت گرفته، انجمن آيين نامه و قوانين مدون کاملي در اختيار ندارد که بر اساس آن در همه زمينه ها عمل نمايد. آيين نامه هاي فعلي نيز به درستي و به طور مستمر به اجراء گذاشته نمي شود.

2. 3. 6. مسئوليت پذيري (Responsiveness)

انجمن، تلاش نموده است در قبال تصميمات خود مسئوليت پذير باشد هر چند اين امر از طرف برخي از اعضاء و ذينفعان مورد چالش قرار گرفته است و انجمن مي بايست در اين خصوص اقدام هاي مناسبي انجام دهد.

2. 3. 7. برنامه ريزي (Planning)

برنامه هاي فعلي انجمن بر اساس نياز سنجي و برنامه ريزي راهبردی صورت نمي پذيرد، فرآيند نيازسنجي جامع، مدون و استانداردي در انجمن وجودندارد که بر اساس آن برنامه ها طراحي و اجرا شود. لذا برنامه هائی برای نظام تخصيص منابع، نظارت و ارزشيابي و اصلاح و بازنگري و گزارش دهي مستمر در انجمن وجود ندارد.

2. 3. 8. مالي (Financial)

انجمن با وجود در اختيار داشتن بيش از70 عضو حدود 60 درصد از حق

عضويت ها را توانسته است وصول نمايد در ضمن از نظر درآمد؛ انجمن مي تواند جريان نقدينگي را با برقراري ارتباط بهتر با اعضاء و گروه هدف، تا حدود زيادي بهبود ببخشد. انجمن داراي حدود150 عضو بالقوه است که مي تواند اثر قابل ملاحظه اي در جلب منابع مالي داشته باشد.

بودجه بندي : به دليل نبود برنامه و نا مشخص بودن اهداف انجمن در حوزه هاي مختلف، تاکنون امکان استقرار نظام بودجه بندي ميسر نشده است. لذا بررسي ميزان انحراف درآمدها و هزينه ها در انجمن ناممکن به نظر مي رسد. همچنين امکان ذخيره نمودن بخشي از درآمدها، سرمايه گذاري کوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت، نظارت، کنترل، ارزيابي و ارزشيابي حوزه مالي سازمان، وجود ندارد. پيامد اين عارضه در انجمن در زمان هاي مشکلات مالي و اقتصادي و يا در زمان هايي که انجمن نياز به اجراي پروژه هاي مختلف در حوزه هاي گوناگون دارد، نمود پيدا مي کند که ذخيره کافي براي پرداخت هزينه ها را ندارد

حسابرسي : انجمن تاکنون مورد حسابرسي مستقل قرار نگرفته است.

2. 3. 9. اداري (Administration)

انجمن در زمينه تدوين و به اجراء گذاري قوانين، مقررات و آئين نامه دچار ضعف جدي است. در بخش اداري مسئول مشخصي که نسبت به مسائل اداري و سازماني داراي مهارت باشد، وجود ندارد. لذا تاکنون راهکارهايي براي جلوگيري از سوء استفاده هاي اداري، تجهيزات و منابع انجمن طراحي نشده و به اجرا در نيامده است.

در انجمن، اختيارات و مسوليت مديران، کارکنان و اعضاء به روشني تعريف و تدوين نشده اند. شاخص هايي براي انطباق ارزشها و فرهنگ انجمن با چشم انداز، ماموريت و رسالت آن تعيين نشده است. انجمن تاکنون معيارهاي اخلاقي و رفتاري ( Code of Ethics & Conduct ) خود را به روشني تدوين ننموده است.

2. 3. 10. ارزشيابي ( Assessment)

برنامه ارزشيابي بر اساس برنامه راهبردی و اهداف عملياتي(Objectives) انجمن طراحي نشده و لذا شاخص هاي موفقيت و بهبود در کارايي آن تعيين نشده است.

2. 3. 11. ارتباطات (Relationships & Communications)

ذينفعان : علي رغم وجود ابزارهاي گوناگون اطلاع رساني مکتوب اعم از سايت و انتشار نشريه، نيازهاي ذينفعان در خصوص جلب اعتماد، اطلاع رساني، حساس سازي، آگاهي بخشي، جلب مشارکت و . . . از تحولات حوزه سرمايه و اعتبارات بانکي برآورده نمي شود. برگزاري نشست ها، جلسات، سمينارها، دوره هاي آموزشي و بهره گيري از ساير ابزارهاي رسانه اي و اطلاع رساني بايد در دستور کار انجمن قرار گيرد.

انجمن هاي تصميم گيري : حضور انجمن در مراکز تصميم گيري مانند مجلس و کميسيون هاي آن، اقتصاد و دارايي، برنامه و بودجه، صنايع، مجمع تشخيص مصلحت نظام، انجمن توسعه تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، انجمن بازرسي کل کشور و . . . بسيار کمرنگ بوده است.

تشکل هاي جامعه مدني: در شرايط کنوني انجمن، فاقد ارتباط تشکيلاتي با ديگر سازمانهاي جامعه مدني است.

2. 4. ساختار سازماني (Organizational Structure )

انجمن با وجود ثبت قانوني و داشتن يک ساختار رسمي نياز مبرم به اصلاح اساسنامه و ساختار سازماني در راستاي ايفای درست نقش خود و به دست آوردن رضايت اعضاء، ديگرذينفعان و کارکنان دارد.

2. 5. سيستم ها و زيرساخت ها ( Systems and Infrastructure )

ساختمان و فضاي اداري انجمن براي انجام فعاليت هاي آن مناسب نيست . گرچه داراي امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مانند ميز و صندلي، تلفن، نمابر، رايانه است اما اين امکانات ، پاسخگوي نيازها و انجام ماموريت هاي انجمن نمي باشد.

انجمن داراي وب سايت است ولي نيازمند بهبود اطلاع رساني و به روز رساني آن است.

انجمن در زمينه ايجاد و توسعه بانکهاي اطلاعاتي داده ها متناسب با نيازهاي اعضاء، برنامه ريزي و طراحي نداشته است.

2. 6. منابع انساني

انجمن براي توسعه و گسترش منابع انساني نياز سنجي و برنامه ريزي جامعي انجام نداده است. لذا در هر سه مرحله جذب، انگيزش، حفظ و نگهداري و توسعه فردي نيازمند تدوين و اجراي برنامه هاي جامع است.

جذب : انجمن فاقد فرآيند، برنامه و معيارهاي جامع و شفاف جذب، گزينش و استخدام است. شرح وظايف شغلي استاندارد و کاملي براي هريک از مديران و کارکنان تعريف نشده است.

انگيزش، حفظ و نگهداري : انجمن در طراحي و اجراي سيستم هاي انگيزشي پرسنل، الگو و مدل خاصي طراحي و اجرا نکرده است

توسعه فردي : انجمن به لحاظ طراحي و ايجاد سيستم ها و روشهاي مختلف ظرفيت سازي، توسعه فردي و سازماني برنامه مشخصي ندارد و بر اساس نيازهاي انجمن و در راستاي اهداف راهبردي برنامه هاي آموزشي تدوين و ارائه نکرده است.

2. 7. فرهنگ (Culture)

انجمن تاکنون نماد و سمبل خاصي براي معرفي خود طراحي نکرده است و ارزش هاي مسلطي که معيار ارزيابي و داوري برنامه و رفتارها ی همه اعضاي و ارکان انجمن باشد تدوين ننموده است لذا در طراحي و اجراي برنامه ها بر اساس ارزش هاي خاصي عمل نمي کند. همچنين انجمن در جذب، نگهداري و توسعه منابع انساني بر اساس يک فرهنگ سازماني مشخص عمل نمي کند. رويکرد هاي مبتني بر برابري جنسيتي در انجمن تقويت نشده است، انجمن فاقدآداب، رسوم و مناسکي است که متمايز کننده آن از ساير سازمانها باشد.

2. 8. ذينفعان و دست اندرکاران (Stakeholders)

با وجود توسعه قابل تقدير انجمن در چند سال اخير و تلاش هاي گسترده صورت گرفته؛ ميزان رضايت ذينفعان بخصوص اعضاء انجمن در حد قابل قبولي نيست. آنچه بر اين مسئله تأثيرگذار است عدم شناخت دقيق نيازهاي ذينفعان و طراحي

مکانيسم هاي پاسخگويي بدان است.

3. پيشنهادات:

انجمن مي بايست براي ظرفيت سازي و دستيابي به پايداري موارد زير را در دستور کار خود قرار دهد :

3. 1. اصلاح وبازنگري اساسنامه انجمن و جايگاه حقوقي آن

3. 2. تدوين سند چشم انداز، بيانيه ماموريت و ارزش هاي انجمن

3. 3. تدوين معيارهاي اخلاقي و رفتاري(Code of Ethics)

3. 4. تدوين برنامه ترويج و حمايتگري(Advocacy)

3. 5. اصلاح و بازنگري ساختار سازماني در جهت افزايش مشارکت، کارايي، اثر بخشي و رضايت مندي ذينفعان

3. 6. اصلاح و بازنگري ساختار منابع انساني

3. 7. ظرفيت سازي منابع انساني براي پيشبرد و اجراي سياستها وبرنامه هاي انجمن

3. 8. ارتقاي شاخص هاي شيوه اداره مطلوب(Good Governance) در کليه سطوح خرد و کلان انجمن

3. 9. تدوين استراتژي معرفي انجمن به اعضاء و ساير ذينفعان

3. 10. تدوين استراتژي براي شفافيت بخشي و پاسخگويي انجمن به اعضاء و ساير ذينفعان

3. 11. تدوين برنامه اي براي پايش و ارزيابي برنامه ها و حسابرسي اجتماعي در دوره هاي زماني مشخص

3. 12. تدوين استراتژي تجهيز منابع و نظام بودجه بندي مالي

3. 13. طراحي و تدوين استراتژي براي ايجاد ارتباط موثر با انجمنهاي تصميم گيري و ذينفعان با ساير سازمانهاي جامعه مدني در داخل و خارج کشور

تجزيه و تحليل وضعيت

انجمن شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرح ها

1. نقاط قوت

1. 1. داشتن جايگاه قانوني و حقوقي مناسب

1. 2. برخورداري ازشخصيت حقوقي منحصر بفرد در تعيين صلاحيت و رتبه بندي، تدوين ضوابط، مقررات و استانداردسازي وظايف اعضاء، رسيدگي به تخلفات و ارائه خدمات به شرکتهاي مشاوره اي سرمايه گذاري و اعتباري بانکي

1. 3. وجود و حضور اعضاي کار آزموده و با تجربه در انجمن

1. 4. برخورداري از بازاري گسترده

1. 5. برخورداري از منابع انساني و نيروهاي انساني تمام وقت

1. 6. ارتباط نسبتا مناسب با بانک ها

1. 7. داشتن اعضاي فعال و مسئول

2. ضعف ها

2. 1. عدم علاقه برخي از شرکتهاي مشاوره سرمايه گذاري براي عضويت در انجمن

2. 2. قصور انجام تعهدات و مشارکت فعال اعضاء در فعاليتهاي انجمن

2. 3. نبود امکانات ومنابع مالي کافي براي انجام فعاليت

2. 4. فقدان ارتباط موثر با انجمنهاي تصميم گيري در دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، مجمع تشخيص مصلحت و....

2. 5. نداشتن ارتباط موثر با ديگر سازمانهاي جامعه مدني و بخش خصوصي در داخل و خارج کشور

2. 6. ضعف برنامه اي بر اي ترويج و معرفي انجمن

2. 7. نداشتن ارتباط موثر با اعضاء و ديگر ذينفعان

2. 8. نداشتن ارتباط با کارشناسان و مراکز علمي در داخل و خارج کشور

2. 9. ضعف گردش و مبادله اطلاعات در بين اعضاي انجمن و ديگر ذينفعان

2. 10. ضعف استراتژِي براي تجهيز منابع مالي

2. 11. ضعف اعتبار و مشروعيت انجمن در بين اعضاء و ديگر ذينفعان

2. 12. نداشتن ساختار و تشکيلات مناسب براي انجام فعاليت

2. 13. ضعف در بکارگيري ICT براي پيشبرد اهداف انجمن

2. 14. ضعف شفافيت پاسخگويي در روابط ومناسبات اعضاء

2. 15. ضعف ارزيابي و حسابرسي اجتماعي در برنامه ها وفعاليت هاي اعضاء انجمن

3. فرصت ها

3. 1. وجود سنت هاي قوي اقدام هاي داوطلبانه ، مدني، حرفه اي و خيريه اي در جامعه ايراني ( پيشنهاد حذف اين بند 3.1. )

3. 2. به بن بست رسيدن الگوهاي توسعه دولت محور و بحران هاي اقتصادي

3. 3. قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه

3. 4. ابلاغ و اجرايي شدن سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا

3. 5. خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي

3. 6. وجود افرادفرهيخته وکارشناس در عرصه سرمايه، سرمايه گذاري و اعتبارات بانکي

3. 7. امکان تعامل، گفت وگو و ارتباط با دولت، بخش خصوصي و ديگر ذينفعان

3. 8. گسترش طبقه متوسط فرهنگي در جامعه ايراني و طرح مطالبات و انتظارات

3. 9. وجود تجربه هاي موفق انجمن هاي حرفه اي

3. 10. وجود ادبيات غني در عرصه بين المللي

3. 11. گسترش واژگان و گفتارهاي جامعه مدني در جامعه

3. 12. گسترش فضاهاي مجازي و افزايش امکان دسترسي به اطلاعات و منابع

4. تهديدها

4. 1. فقدان ثبات در سياست ها وبرنامه هاي دولت در عرصه اقتصاد

4. 2. وجود مقاومت ورويکرد بدبينانه در سيستم بانکي وسرمايه اي کشور نسبت به انجمن

4. 3. عدم اعتقاد واعتماد به توانايي انجمن در انجام تعهدات و وظايفش

4. 4. وجود رويکرد و برخورد ابزاري به انجمن در دستگاهها و موسسات دولتي

4. 5. محدوديت ها و موانع موجود در خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي در ايران

4. 6. بکارگيري سياست هاي پوپوليستي در عرصه اقتصاد وسياست

4. 7. گسترش روابط و مناسبات حامي پرورانه در جامعه

4. 8. گسترش ابعاد بحران جهاني اقتصاد

4. 9. فقدان شفافيت و وجود محدوديت هايي براي دسترسي به اطلاعات

4. 10. وجود محدوديت هايي براي ايجاد ارتباط با پژوهشگران و سازمانهای بين المللي و آژانس هاي ملل متحد

4. 11. به حاشيه راندن طبقه متوسط فرهنگي در جامعه

4. 12. افزايش تهديدات خارجي

4. 13. افزايش تنش در روابط خارجي و شديدتر شدن تحريم هاي اقتصادي و...عليه دولت ج.ا.ا

5. مأموريت ها

بخشي از مأموريت هاي انجمن از برنامه راهبردی اهداف توسط هيئت مديره و تشكيلات آن، عبارت است از:

1. 5. ايجاد جايگاه مناسب و رسمي استفاده از كارگزاران ذيصلاح در تأمين منابع مالي

2. 5. دستيابي به جايگاه شايسته و رسمي:

• استفاده از طرح هاي توجيهي بانک پذیر در جهت تأمين مالي

• ارائه خدمات مشاوره مديريت براي اجراي مصوبات بانكي در رسيدن به منابع تعيين شده

• نظارت كارگزاران بر مصرف منابع تأمين شده براي اجراي كامل طرح ها و

راه اندازي آنها

3. 5. شناسايي بازارهاي هدف براي يافتن استفاده كنندگان (بازاريابي كاري)

4. 5. توسعه آگاهي شركتهاي عضو در زمينه سياستها، مقررات، قوانين اعتباري، بانكي سرمايه گذاري و روش هاي تأمين منابع مالي

5. 5. ايجاد تعامل بیشتر در اعضای انجمن به منظور ارائه خدمات مشاوره اي به نهادهاي مرتبط، طراحي و پيشنهاد سياستها، طرح ها و لوايح مرتبط به نهادهاي ذيربط

6. 5. بررسي و جمع آوري قوانين، مقررات و سياست هاي مرتبط به سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي و نظارت بر طرح ها بمنظور ايجاد بانك اطلاعاتي در انجمن و اطلاع رساني به اعضاء و مخاطبين

7. 5. برگزاري جلسات مداوم و تشكيل هسته علمي، تخصصي با حضور صاحب نظران و اساتيد در خصوص بررسي و تجزيه و تحليل سياست ها، مقررات و تعيين روش ها

8. 5. ارائه اموزش ها و تدوين روشها، دستورالعمل هاي مورد نظر و نياز در خصوص ارتقاء سطح كيفي و اجرائي كارگزاران تأمين منابع مالي و سرمايه گذاري

9. 5. ارائه مقالات و بررسي و تحليل سياستها، مقررات، قوانين و روشها و درج در جرايد و نشريات و ايجاد روابط با مطبوعات جهت اطلاع رساني به اعضاء انجمن و آحاد جامعه و يافتن جايگاه مناسب كارگزاران

10. 5. شركت و حضور در همايشها، سمينارها و نمايشگاه ها جهت توسعه بازار