منشور انجمن

       

                                                               باسمه تعالی

                                              خط مشی اعضای انجمن

ما اعضای انجمن شرکتهای مشاور سرمايه گذاری و نظارت طرح هابا امضای اين خط مشی رعايت موارد زير را در چارچوب عضويت خود در انجمن تعهد می کنيم :

1-   وفاداری به هدف های تعيين شده در اساسنامه و تشکيلات انجمن.

2-   پايبندی به اخلاق و اصول حرفه ای کار.

3-   کوشش برای ارتقای جايگاه حرفه ای علمی ، اجتماعی و اقتصادی انجمن.

4-   دفاع از منافع قانونی و مشروع اعضا و انجمن.

5-   تلاش برای حفظ محيط حرفه ای و غير سياسی انجمن.

6-   توسعه جايگاه انجمن در شرکتهای عضو.

7-   صداقت و امانتداری نسبت به منافع مشروع مشتريان و تامين کنندگان مالی طرح ها .

8-   توجه و دقت در طرح های امکان سنجی و توجيهی به عنوان سرمايه ملی و جلوگيری

    از هدر رفتن سرمايه و منابع.

9-  توسعه فرهنگ سازی در محيط های کار وسرمايه برای استفاده بهينه از مواد و انرژی و عرضه کار و خدمات با کيفيت برتر.

10-آموزش مستمر برای بهبود روش ها و شناسائی عوامل موثر در اهداف و شيوه سرمايه گذاری.

11-          توسعه همکاری با دولت و نهادهای قانونی برای موثر کردن فعاليت انجمن و اعضا.

                                                                               اعضاء انجمن