اساسنامه

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

اساسنامه‌ انجمن‌سراسری کارفرمائی صنفي‌ شركت‌هاي‌ مشاور سرمايه‌گذاري‌ و نظارت‌ بر طرح‌ها

فصل‌ يكم‌ ـ كليات‌

ماده‌ 1 : هدف‌

دراجراي‌ مادة‌ 131 قانون‌ كار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آئين‌نامه‌ انجمن‌هاي‌ صنفي‌ و به‌ منظورتأمين‌ و حفظ‌ حقوق‌ ودفاع از منافع‌ مشترك‌ حرفه ای اعضا، هماهنگي‌ و همفكري‌ با دولت‌ و ديگرنهادهاي‌ كشوري‌ و تشكل‌هاي‌ مهندسي‌ در جهت‌ رفع‌ مشكلات‌ و بهبود نظام‌ اجرائي‌ كشور و درراستاي‌ همكاري‌ براي‌ استقرار نظام‌ منطقي‌ بررسي‌ فني‌ و اقتصادي‌ طرح‌ها بويژه‌ در پروژه‌هاي‌صنعتي‌ و معدني‌ بصورت‌ كوشش‌ در بالا بردن‌ كيفيت‌ مديريت‌ و مهارت‌ فني‌ و تخصصي‌ مديران‌ وكاركنان‌ شركت‌هاي‌ عضو ونيز بررسي‌ و تشخيص‌ صلاحيت‌ شركت‌هاي همكارپس ازاخذ مجوزازمراجع ذيصلاح، گردآوري‌ وتوزيع‌ اطلاعات‌ و آمار مربوط‌ به‌ طرح‌ها و پروژه‌هاي‌ اجرا و آخرين‌ پيشرفت‌ها و دست‌آوردهاي‌علمي‌ و عملي‌ و بهبود وضع‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، كوشش‌ در بالابردن‌ سطح‌ آگاهي‌هاي‌ اعضا، اين‌ انجمن‌ صنفي‌ بموجب‌ مقررات‌ قانوني‌ و رعايت‌ حفظ‌ منافع‌ جامعه‌تشكيل‌ مي‌گردد.

ماده‌ 2 : نام‌، حوزة‌ فعاليت‌ و اقامتگاه‌ قانوني‌ انجمن‌ صنفي‌

نام‌: «انجمن‌ صنفي‌ سراسری کارفرمائی شركت‌هاي‌ مشاور سرمايه‌گذاري‌ و نظارت‌ بر طرح‌ها ‌»كه‌ در اين‌ اساسنامه‌ از اين‌ پس‌ به‌ اختصار «انجمن‌ صنفي‌» ناميده‌ مي‌شود.

حوزة‌ فعاليت‌ انجمن‌ صنفي‌ : حوزة‌ جغرافيايي‌ سراسر ايران‌ بوده‌، اقامتگاه‌ قانوني‌و محل‌ استقرار دفتر مركزي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌: تهران‌ خيابان‌ سهروردی شمالیخيابان قندیکوچه 13پلاک 11 طبقه دوم تلفکس 88740188

تبصره‌ : هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند هر زمان‌ كه‌ ايجاب‌ نمايد، اقامتگاه‌ قانوني‌ انجمن‌ صنفي‌ را در محدوده‌حوزه‌ فعاليت‌ خود تغيير داده‌ و مراتب‌ را همزمان‌ با انتشار در يكي‌ از روزنامه‌ها كه‌ به‌ تصويب‌مجمع‌ عمومي‌ رسيده‌ باشد، به‌ اطلاع‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ برساند.

ماده‌ 3: حقوق‌ و وظايف‌ اساسي‌ انجمن‌ صنفي‌ :

1ـ كوشش‌ در جهت‌ استيفاي‌ حقوق‌ حرفه‌اي‌ و خواستهاي‌ مشروع‌ و قانوني‌ شركت‌هاي‌ عضو ازطريق‌ ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد به‌ منظور نيل‌ به‌ اهداف‌ انجمن‌.

2ـ دريافت‌ وروديه‌، حق‌ عضويت‌ و كمكها مالي‌ داوطلبانة‌ اعضا.

3ـ همكاري‌ در جهت‌ تأسيس‌ ، تقويت‌ و گسترش‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ (اعتبار، مصرف‌، مسكن‌) وصندوق‌ تعاون‌ به‌ منظور برخورداري اعضا از تسهيلات‌ بيشتر.

4ـ حمايت‌، دفاع‌ وپشتيباني‌ از حقوق‌ و منافع‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ اعضا بطور اعم‌ از طريق‌ ارايه‌پيشنهاد و جلب‌ پشتيباني‌ مراجع‌ و سازمانهاي‌ دولتي‌ و ملي‌.

5ـ كوشش‌ در تشكيل‌ باشگاههاي‌ فرهنگي‌ و ورزشي‌ با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌، به‌ منظوربرخورداري‌ اعضا از امكانات‌ آن‌.

6ـ خريد، فروش‌ و تملك‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ انجمن‌ صنفي‌ به‌ نام‌ انجمن‌ صنفي‌ و به‌ حساب‌انجمن‌ صنفي‌ مشروط‌ بر آنكه‌ به‌ قصد تجارت‌ و جلب‌ نفع‌ نباشد.

7ـ انعقاد پيمانهاي‌ دسته‌ جمعي‌ كار در حدود مقررات‌ قانوني‌.

8ـ جلب‌ پشتيباني‌ مراجع‌ دولتي‌ و ملي‌ نسبت‌ به‌ هدفهاي‌ انجمن‌.

9ـ پيوستن‌ به‌ انجمن‌هاي‌ صنفي‌ همگن‌ به‌ منظور تشكيل‌ كانون‌ مربوط‌ يا كانون‌ عالي‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ پس‌ از تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌مقررات‌ قانوني‌.

10ـ همكاري‌ با ساير تشكل‌هاي‌ صنفي‌ مربوط‌ و انجام‌ ساير وظايف‌ و اختياراتي‌ كه‌ به‌ موجب‌مقررات‌ قانوني‌ بر عهدة‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ قرار داده‌ شده‌ يا خواهد شد.

11ـ تلاش‌ومشاركت‌ درتهيه‌ واجراي‌آئين‌نامه‌هاي‌ مرتبط‌، منجمله‌ تشخيص‌ صلاحيت‌، ارجاع‌ كار به‌مشاوران‌،اطلاع رسانی در مورد مناقصه ها ومانندآن

‌ 12ـ همكاري‌ با سازمان‌هاي‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌، ارگانها، نهادها و موسسات‌ ملي‌ به‌ منظوراعلام‌ نظر به‌ آنها درباره‌ تهيه‌ لوايح‌ قانوني‌ ، مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مرتبط‌ با اهداف‌ انجمن‌.

13ـ تشويق‌ شركت‌هاي‌ عضودرزمينه‌ بالابردن‌كيفيت‌كارورعايت‌استانداردهاي‌ موردقبول‌ انجمن‌.

14ـ تلاش‌ براي‌ ايجاد امكانات‌ لازم‌ براي‌ شركت‌هاي‌ عضو به‌ منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ نياز كشوربه‌ مشاوران‌ خارجي‌

15ـ همكاري‌ و همفكري‌ با دولت‌ و مجلس‌ به‌ منظور پيشبرد برنامه‌هاي‌ توسعه‌ و نوسازي‌ كشور

16ـ اهتمام‌ در گسترش‌ و بالا بردن‌ كيفيت‌ تشكيلات‌ و سطح‌ مديريت‌ اجرائي‌ شركت‌هاي‌ عضو

17ـ تشكيل‌ كنفرانس‌ها ، سمينارها، كلاس‌هاي‌ علمي‌ و تخصصي‌ و انتشار نشريات‌ به‌ منظور آگاهي‌وافزايش‌ سطح‌ دانش‌ مديران‌ و كاركنان‌ شركت‌هاي‌ عضوپس از دريافت مجوز مربوط.

18ـ همكاري‌ همه‌جانبه‌ با دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشي‌ به‌ منظور افزايش‌ سطح‌ دانش‌ در كشورو به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ رشته‌هاي‌ مرتبط‌ در جهت‌ تربيت‌ و تأمين‌ مديران‌ و متخصصان‌ آينده‌ كشور ،از طريق‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و تجربيات‌ علمي‌ و مديريتي‌.

19ـ تشويق‌ شركتهاي‌ عضو به‌ همكاري‌ با يكديگر.

20ـ رسيدگي‌وحل‌وفصل‌اختلافات‌ بين‌اعضا و ياباديگراشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ طرف‌ قرارداد با آنها

تبصره‌ : انجمن‌ موسسه‌اي‌ است‌ غيرانتفاعي‌ كه‌ بصورت‌ غيرتجارتي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ و به‌ هيچ‌يك‌ از احزاب‌ و دسته‌هاي‌ سياسي‌ وابستگي‌ نداشته‌ و نخواهد داشت‌.

21ـ گردآوري‌ آمار و اطلاعات‌.

فصل‌ دوم‌

شرايط‌ عضويت‌، تعليق‌، سلب‌ عضويت‌ و منابع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌

ماده‌ 4- شرايط‌ عضويت‌ :

کليه اشخاص حقوقي در صورت‌ دارا بودن‌ شرايط‌ زير مي‌تواند به‌ عضويت‌ انجمن‌ درآيد:

1- تابعيت‌ ايران‌ 2- امور مشاوره در شرح فعاليت آن به ثبت رسيده باشد 3- شاغل‌ در رشته‌ مشاوره‌ سرمايه‌گذاري وتجهيز منابع مالی‌ و نظارت طرحها ‌در حوزه‌ فعاليت‌ انجمن‌ صنفي‌با ارائه مدارک ثبتی و تاييديه سازمان مديريت و برنامه ريزی يا وزارت صنايع و مراجع مشابه آن و رزومه معتبرپس از تاييد توسط هيات مديره انجمن 4- مسئولين شرکت متدين به يكي از اديان رسمي كشور باشند 5- قبول‌ و تعهد اجراي‌ مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ و تصميمات‌ ومصوبات‌ قانوني‌ اركان‌ انجمن‌ 6- پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ به‌ طورمرتب‌ 7- نداشتن محکوميت کيفری موثردر استفاده از حقوق اجتماعی 8- تشكيلات‌ و صلاحيت‌ شركت‌ توسط‌ يكي از مراجع و يا سازمان‌هاي‌ معتبر تأييد شده‌ باشد.

تبصره‌ 1- كليه‌ واجدان‌ شرايط‌ مي‌توانند آزادانه‌ عضويت‌ انجمن‌ را بپذيرند و هيچكس‌ را نمي‌توان‌به‌ قبول‌ عضويت‌ در انجمن‌ مجبور يا از قبول‌ عضويت‌ آن‌ منع‌ نمود.

تبصره‌ 2- چنانچه‌ به‌ دليل‌ واجد شرايط‌ نبودن‌ بعضي‌ از متقاضيان‌، تقاضاي‌ عضويت‌ آنان‌ درمرحله‌ تأسيس‌، از سوي‌ هيأت‌ مؤسس‌ و در مراحل‌ بعدي‌ از سوي‌ هيأت‌ مديره‌ پذيرفته‌ نگردد،متقاضي‌ مي‌تواند شكايت‌ خود را در اولين‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ مطرح‌ نمايد و تصميمات‌ مجمع‌دراين‌ زمينه‌ قطعي‌ است‌.

تبصره‌ 3- شركت‌هائي‌ كه‌ صلاحيت‌ فني‌ آن‌ در حد دريافت‌ رتبه‌ از سازمانهاي‌ معتبر نباشد به‌تشخيص‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند با عنوان‌ عضو وابسته پذيرفته شود‌ اما تا زمان‌ عضويت‌ قطعي‌ از حق‌ رأي‌ دادن‌درمجامع‌ و حق‌ انتخاب‌ شدن‌ در اركان‌ انجمن‌ برخوردار نخواهد بود.

تبصره‌ 4- در صورت‌ صلاحديد هيأت‌ مديره‌ اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ وجود آنها به‌ اعتلاي‌ اهداف‌ انجمن‌كمك‌ مي‌كند مي‌توانند به‌ عنوان‌ عضوافتخاری(وابسته) پذيرفته‌ شوند.

تبصره 5-در صورتی که هريک از اعضاشرايط عضويت انجمن را از دست دهد از

عضويت انجمن مستعفی شناخته می شود،ليکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده‌ 5- موارد تعليق‌ يا محروميت‌ از عضويت‌ انجمن‌ صنفي‌:

1- عدم‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ عضويت‌ تعيين‌ شده‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 8 اين‌ اساسنامه‌ (با اعلام‌مسئولان‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌).

2- عدم‌ رعايت‌ مفاد اين‌ اساسنامه‌ و توصيه‌ها و تصميمات‌ قانوني‌ هر يك‌ از اركان‌ انجمن‌ (با اعلام‌هيأت‌ مديره‌ انجمن‌).

3- از دست‌ دادن‌ شرايط‌ مندرج‌ در ماده‌ 4 اين‌ اساسنامه‌.

4- آراء صادره‌ از مراجع‌ قضايي‌ كشور و مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار.

5- تغيير شغل‌ و عدم‌ اشتغال‌ در شغل‌ مربوط‌ بيش‌ از شش‌ ماه‌.

6- در صورتيكه‌ ثابت‌ شود عضوي‌ از انجمن‌ صلاحيت‌ ‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌ با تصويب‌هيأت‌ مديره‌ عضويت‌ آن‌ شركت‌ براي ششماه معلق‌ و در صورت‌ ادامه وضعيت لغو خواهد شد.

7- در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ از شركت‌هاي‌ عضو اين‌ انجمن‌ منحل‌ شود، بايد بي‌درنگ‌انحلال‌ شركت‌ را به‌ اطلاع‌ انجمن‌ برساند و در هر حال‌ از تاريخ‌ انحلال‌ شركت‌، عضويت‌ و وابستگي‌آن‌ در انجمن‌ لغو شده‌ تلقي‌ مي‌گردد.

8- خودداري‌ شركت‌هاي‌ عضو از همكاري‌هائي‌ كه‌ برابر اسناسنامه‌ براي‌ ارائه‌ي‌خدمات‌ انجمن‌ لازم‌ است‌.

9- هر يك از اعضاء به‌ هر علت‌ از انجمن‌ استعفا دهد يا اخراج‌ شود، هيچ‌ حقي‌ نسبت به‌ اموال‌ منقول‌وغيرمنقول‌ و اسناد بهادار انجمن‌ يا استفاده‌ از منافع‌ آنها نخواهد داشت‌ و هر نوع‌ سندي‌ كه‌ حاكي‌از دين‌ مستعفي‌ به‌ انجمن‌ باشد قابل‌پيگيري و وصول خواهد بود. بديهي‌ است‌ چنانچه‌ شركت‌ اخراجي‌ يامستعفي‌ طلبي‌ از انجمن‌ داشته‌ باشد محق‌ به‌ دريافت‌ آن‌ از انجمن‌ خواهد بود.

تبصره - درموارد بند های 1و2 عضويت شخص مورد نظر تاتشکيل مجمع عمومی به حالت تعليق در آيد.

ماده‌ 6- منابع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ :

الف‌ ـ وروديه‌ براي‌ هر عضودر سال اول تاسيس مبلغ‌000/000/1 ريال‌ كه‌ فقط‌ براي‌ يك‌ بار دريافت‌ مي‌گردد.

ب‌ ـ حق‌ عضويت براي سال اول تاسيس انجمن‌ به‌ ميزان‌ 000/000/3 ريال‌ درسال . ميزان وروديه و حق عضويت برای سالهای بعد در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تعيين خواهدشد.

ج‌ ـ كمك‌هاي‌ مالي‌ داوطلبانه‌ اعضا در حد توانايي‌ به‌ اختيار كمك‌دهنده‌.

تبصره‌ 1- قبول‌ و دريافت‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ از ساير اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ غيرعضو منوط‌ است‌به‌ موافقت‌ قبلي‌ و كتبي‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌.

تبصره‌ 2- انجمن‌ صنفي‌ داراي‌ حداقل‌ 4 دفتر با عنوانهاي‌ دفتر ثبت‌ مشخصات‌اعضاء ـ دفتر عضويت‌ ـ دفتر صورتجلسات‌ و دفتر امور مالي‌ است‌ وكليه‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌انجمن‌ صنفي‌ در دفتر امور مالي‌ ثبت‌ مي‌شود.

د‌ ـ كليه‌ هزينه‌هاي‌ انجمن‌ صنفي‌ اعم‌ از هزينه‌هاي‌ جاري‌ ، حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌دبيرخانه‌، هزينه‌هاي‌ هيأت‌ مديره‌، حق‌المشاوره‌ مشاوران‌ و كارشناسان‌، اجاره‌ يا خريد ساختمان‌براي‌ دفتر انجمن‌ صنفي‌، خريد دستگاه‌ها ولوازم‌ ضروري‌ انجمن‌ صنفي‌ وساير هزينه‌ها از محل‌منابع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ (وروديه‌ ـ حق‌ عضويت‌ ـ كمكهاي‌ مالي‌ داوطلبانه‌ اعضاء و...) تأمين‌ مي‌گردد.

ـ سال‌ مالي‌ انجمن‌ از اول‌ فروردين‌ آغاز مي‌شود و در آخر اسفند پايان‌ مي‌يابد.

ماده‌ 7- كليه‌ اعضاء بايد سالانه‌ حق‌ عضويت‌ خود را مرتباً به‌ حساب‌ بانكي‌ انجمن‌ صنفي‌ كه تعيين‌ و اعلام‌ مي شود‌ واريز و رسيد بانكي‌ را به‌ خزانه‌دار ارسال يا تسليم‌نمايند. خزانه‌دار موظف‌ است‌ پس‌ از دريافت‌ رسيدهاي‌ حق‌ عضويت‌، وصول‌ آن‌ را با صدور وتحويل‌ قبض‌هاي‌ چاپي‌ شماره‌دار اعلام دارد.

تبصره 1-دريافت وجمع آوری حق عضويت وساير منابع مالی بايد به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد وبه امضای رئيس هيات مديره وخزانه دار انجمن برسد.

تبصره‌ 2- مبالغي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ وروديه‌ و حق‌ عضويت‌ دريافت‌ مي‌شود قابل‌ استرداد نيست‌.

تبصره‌ 3- هيأت‌ مديره‌ نمي‌تواند منابع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ را خارج‌ از حدود مقرر دراين‌ اساسنامه‌به‌ مصرف‌ برساند.

ماده‌ 8- چنانچه‌ هر يك‌ از اعضاء حداكثرتاپايان 3 ماهه اول سال‌ بدون‌ عذر موجه‌ از پرداخت‌ حق‌ عضويت‌خودداري‌ نمايند، از طرف‌ خزانه‌دار به‌ آنان‌ اخطار كتبي‌ مي‌شود و چنانچه‌ از تاريخ‌ اخطار حداكثرظرف‌ يك‌ ماه‌ اقدام‌ به‌ پرداخت‌ حق‌ عضويت‌‌ عقب‌افتاده‌ ننمايند، با تصويب هيات مديره عضويت آنها در انجمن به حالت تعليق در می آيدو اخراج يا قبول‌ مجدد آنان‌ از اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌باشد.

تبصره- تشخيص‌ موجه‌ بودن‌ عذراعضاء با رأي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ خواهد بود.

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده‌ 9- اركان‌ انجمن‌ صنفي‌ عبارت‌ است‌ از :

1- مجمع‌ عمومي‌

2- هيأت‌ مديره‌

3- بازرسان‌

الف- مجمع عمومی ، حدود وظايف واختيارات آن

ماده‌ 10- مجمع‌ عمومي‌ كه‌ عالي‌ترين‌ ركن‌ انجمن‌ صنفي‌ است ، از اجتماع‌ اعضاء به‌ دو صورت‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌ تشكيل‌ مي‌گردد:

براي‌ تشكيل‌ مجامع‌ عمومي‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌، هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌، نسبت‌ به‌ دعوت‌ اعضاء به‌وسيلة‌ درج‌ آگهي‌ در يكي‌ از روزنامه‌ها يا ارسال‌ دعوتنامه‌ كتبي‌ براي‌ اعضاء كه‌ در آن‌، روز، ساعت‌،مكان‌ تشكيل‌ و دستور جلسه‌ بطور روشن‌ قيد شده‌ باشد، اقدام‌ نمايد.بديهي‌ است‌، از تاريخ‌ انتشار آگهي‌ يا تسليم‌ دعوتنامه‌ تا تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌، بايد حداقل‌ 15 روزفاصله‌ باشد و حداكثر اين‌ فاصله‌ نبايد از 45 روز تجاوز نمايد.

تبصره:هريك‌ از شركت‌هاي‌ عضو مي‌توانديك‌ نفر نماينده‌ را با اختيار تام‌، براي‌ شركت‌ در مجمع‌ عمومي‌ طي‌ معرفي‌نامه‌ با امضاي‌ مجاز به‌انجمن‌ معرفي‌ كند.

ـ مجامع‌ عمومي‌ كه‌ مطابق‌ اين‌ اساسنامه‌ تشكيل‌ مي‌شود نماينده‌ قانوني‌ همة‌ اعضاء انجمن‌ است‌ وتصميم‌هاي‌ گرفته‌ شده‌ در بارة‌ كليه‌ اعضاي‌ انجمن‌ اعم‌ از حاضر يا غايب‌ و حتي‌ درباره‌ اعضائي‌ كه‌با آن‌ مخالف‌ باشند نافذ و لازم‌الاجراست‌.

ـ پس‌ از تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ ، بجز مواردي‌ كه‌ انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌قرار دارد، رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و در نبود او، رئيس‌ سني‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ جلسه‌، مجمع‌ را اداره‌ مي‌كندو بي‌درنگ‌ رأي‌گيري‌ براي‌انتخاب‌ يك‌نايب‌رئيس‌، يك‌ منشي‌ و دوناظر براي‌ مجمع‌ انجام‌ خواهد شد.

ـ خلاصه‌ مذاكرات‌ و تصميمات‌ مجمع‌ بايد به‌ امضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ برسد و در مركز انجمن‌نگهداري‌ شود. اين‌ صورتمجلس‌ براي‌ كليه‌ اعضاء معتبر خواهد بود.

تبصره‌ 1- دعوت‌ مجامع‌ عمومي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ خواهد بودودر صورت خود داری هيات مديره ، بازرس يا بازرسان می توانند راسا برای دعوت مجمع عمومی اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداری بازرسان ، حد ا قل يک سوم اعضا می توانند

مجمع عمومی را دعوت کنند.

تبصره‌ 2- دعوت‌ كنندگان‌ مجامع‌ عمومي‌ عادي‌ يا فوق‌العاده‌، اعم‌ از هيأت‌ مديره‌ يا بازرسان‌ يا يك‌سوم‌ اعضا مكلفند موضوع‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ را حداقل‌ 15 روز قبل‌ از تشكيل‌، بدون‌احتساب‌ روزهاي‌ تعطيل‌، طي‌ دعوتنامه‌ كتبي‌ به‌ وزارت‌ كار وامور اجتماعي‌ تسليم‌ نمايند. درصورتيكه‌ بازرسان‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ را ضروري‌ بدانند كتباً به‌ هيأت‌ مديره‌ اعلام‌ خواهند كرد.هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ حداكثر تا 15 روز پس‌ از دريافت‌ تقاضاي‌ بازرسان‌، اعضاي‌ انجمن‌ را براي‌تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ دعوت‌ كند. در غير اين‌ صورت‌ بازرسان‌ خود با انتشار آگهي‌ مجمع‌ عمومي‌ رابرگزار خواهند كرد.

تبصره‌ 3- در صورتيكه‌ يك‌ سوم‌ اعضاي‌ اصلي‌ انجمن‌ تقاضاي‌ كتبي‌ براي‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ رابه‌ هيأت‌ مديره‌ داده‌ باشند اما هيأت‌ مديره‌ ظرف‌ 15 روز به‌ آن‌ ترتيب‌ اثر ندهد، تقاضا دهندگان‌مي‌توانند با صدور دعوتنامه‌اي‌ كه‌ به‌ امضاء كليه‌ آنها رسيده‌ باشد، ضمن‌ تصريح‌ پذيرفته‌ نشدن‌تقاضايشان‌ در هيأت‌ مديره‌ در آگهي‌ دعوت‌، مجمع‌ عمومي‌ را برگزاركنند.

تبصره‌ 4- يكي‌ از شرايط‌ شركت‌ اعضاء در جلسات‌ مجامع‌ عمومي‌ به‌ استثناي‌ مجمع‌ عمومي‌مؤسس‌، داشتن‌ و ارايه‌ كارت‌ عضويت‌ انجمن‌ صنفي‌ خواهد بود و تأخير در پرداخت‌ حق‌ عضويت‌به‌ مدت‌ حداكثر چهار ماه‌. به‌ منزلة‌ استعفا از عضويت‌ انجمن‌ صنفي‌ تلقي‌ شده‌ و شخص‌ مستعفي‌حق‌ شركت‌ در جلسات‌ مجامع‌ عمومي‌ را ندارد.

تبصره‌ 5- اخذ رأي‌ در جلسات‌ مجامع‌ عمومي‌ علني‌ است‌ مگر در موردانتخاب‌ اعضاء هيأت‌ مديره‌ وبازرسان‌ و سايرمواردي‌كه‌ مجمع‌ تصويب‌نمايد، بطوركتبي‌ومخفي‌بعمل‌ خواهد آمد.

تبصره6 - هر يک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت يکی ديگر از اعضا را بر عهده گيرد ، اما رای وکالتی به منزله حضور اعضا تلقی نمی شود.

تبصره‌ 7- رأي‌ وكالتي‌ در مورد مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ قابل‌ پذيرش‌ نيست‌ و در مورد مجمع‌عمومي‌ عادي‌ به‌ منزله‌ حضور اعضا تلقي‌ نمي‌شود.

مجمع‌ عمومي‌ عادي‌

ماده‌ 11-جلسات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ هر سال‌ يك‌ بار با حضور دست‌ كم‌ نصف‌ بعلاوه‌ يك‌ اعضاء رسميت‌مي‌يابد و چنانچه‌ مجمع‌ عمومي‌ بار اول‌ به‌ نصاب‌ لازم‌ نرسد، براي‌ بار دوم‌ به‌ همان‌ ترتيب‌ دعوت‌ وبا حضور حداقل‌ يك‌ سوم‌ اعضاء رسميت‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌ 1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ در مواقع‌ ضروري‌ بنا به‌ تشخيص‌ و دعوت‌ هيأت‌ مديره‌ يا بازرسان‌و يا يك‌ سوم‌ اعضاء بطور فوق‌العاده‌ تشكيل‌ مي‌گردد. اين‌ مجمع‌ نيز داراي‌ همان‌ وظايف‌ و اختيارات‌مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌باشد و ترتيب‌ دعوت‌ و تجديد دعوت‌ و نصاب‌ آن‌ نيز، همانند مجمع‌ عمومي‌عادي‌ خواهد بود .

تبصره‌ 2- تصميمات‌ مجامع‌ عمومي‌ عادي‌ در كليه‌ مراحل‌، با اكثريت‌ نصف‌ بعلاوه‌ يك‌ آراءحاضران‌ معتبر است‌، مگر در موارد انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ كه‌ با اكثريت‌ نسبي‌ آراي‌حاضران‌ نافذ خواهد بود.

ماده 12-وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ عبارتست از:

1- تصويب‌ اساسنامه‌ در مجمع‌ عمومي‌ مؤسس‌.

2ـ تعيين‌ و تصويب‌ ميزان‌ وروديه‌ و حق‌ عضويت‌ اعضاء ‌.

3ـ شور و تصميم‌گيري‌ در باره‌ كليه‌ مسائلي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ قرار دارد مشروط‌ بر آنكه‌در صلاحيت‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ نباشد.

4ـ استماع‌ گزارش‌ بازرسان‌ در مورد مسايل‌ مربوط‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ آن‌.

5ـ استماع‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ در مورد كارهاي‌ انجام‌ شده‌ و رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ در موردتصويب‌ آن‌ و همچنين‌ اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ پيشنهادهاي‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌هاي‌ سال‌ جاري‌ وآتي‌انجمن‌.

6ـ استماع‌ گزارش‌ ، رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد تصويب‌ يا عدم‌ تصويب‌ گزارش‌مالي‌ خزانه‌دار و بودجه‌ آتي‌ انجمن‌ صنفي‌.

7ـ دادن‌ رهنمود و تصويب‌ سياست‌هاي‌ كلي‌ و تعيين‌ خط‌ مشي‌ و برنامه‌هاي‌ آتي‌ انجمن‌ صنفي‌.

8ـ تعيين‌ روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار جهت‌ درج‌ آگهي‌ها.

9ـ بررسي‌ وتصويب‌ يا رد تقاضاي‌ متقاضيان‌ عضويت‌ درانجمن‌ صنفي‌ كه‌ صلاحيت‌ آنان‌ از سوي‌هيأت‌ مديره‌ تأييد نشده‌ باشد.

10ـ رسيدگي‌ نهايي‌ به‌ اعتراض‌ كساني‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ انضباطي‌ اين‌ اساسنامه‌، از عضويت‌ انجمن‌معلق‌ يا سلب‌ عضويت‌ شده‌اند.

11ـ تصويب‌ تفويض‌ اختيار به‌ هيأت‌ مديره‌ در مورد انعقاد پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ در جهت‌ استيفاي‌حقوق‌ و خواستهاي‌ قانوني‌ اعضا و كسب‌ امتيازات‌ جديد براي‌ آنان‌.

12ـ تصويب‌ ايجاد كميته‌ تعاون‌ و همكاري‌ در جهت‌ تأسيس‌ و تقويت‌ تعاوني‌ها.

13ـ انتخاب‌ اعضاي‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ و هيأت‌ داوري‌ انجمن‌ از بين‌كانديداهاي‌ واجد شرايط‌.

مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ سالانه‌ انجمن‌ در سه‌ ماهه‌ اول‌ هر سال‌ با رعايت‌ مفاد اساسنامه‌ تشكيل‌مي‌شود.

ماده‌ 13- مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ برای تصميم گيری در موارد زير با حضور دست‌ كم‌ دو سوم‌ اعضا تشكيل‌ خواهد شد و چنانچه‌ باراول‌ اين‌ نصاب‌ حاصل‌ نشود، در مرحلة‌ دوم‌ با حضور نصف‌ بعلاوه‌ يك‌ اعضاء رسميت‌ مي‌يابد ودر هر حال‌ تصميمات‌ آن‌ اعم‌ از مرحله‌ اول‌ يا دوم‌، با اكثريت‌ سه‌ چهارم‌ آراء اعضاي‌ حاضر درجلسة‌ معتبر خواهد بود.

اگر دعوت‌ به‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ بطور فوق‌العاده‌ از طرف‌ بازرسان‌ يا يك‌ سوم‌اعضاء باشد، دعوت‌كنندگان‌ علاوه‌ بر شرايط‌ گفته‌ شده‌ درباره‌ مجمع‌ عمومي‌،

بايد علت‌ وموضوعي‌ كه‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ را بطور فوق‌العاده‌ ايجاب‌ كرده‌ در دعوتنامه‌ قيد كنند وپيشنهادها بايد قبل‌ از تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ اطلاع‌ و بررسي‌ شركتهاي‌ عضوفرستاده‌ شود تا هيأت‌ مديره‌ يا بازرسان‌ براي‌ پاسخگويي‌ آماده‌ و اعضاي‌ مجمع‌ از دستورجلسه‌ آگاه‌ شوند.

ماده‌ 14- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ عبارتست از:

1ـ طرح‌ و تصويب‌ اصلاحات اساسنامه‌

2ـ اتخاذ تصميم‌ در مورد پيوستن‌ به‌ انجمن‌هاي‌ صنفي‌ ديگر به‌ منظور تشكيل‌ كانون‌ و يا الحاق‌ به‌كانون‌ و فعاليت‌ مشترك‌ با كانون‌ انجمنهاي‌ صنفي‌ استان‌، سراسري‌ و كانون‌ عالي‌ انجمنهاي‌صنفي‌ و يا خارج‌ شدن‌ از كانونهاي‌ مذكور.

3ـ عزل‌ انفرادي‌ يا دسته‌ جمعي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌

4ـ انحلال‌ انجمن‌ صنفي‌ و انتخاب‌ هيأت‌ تسويه

تبصره‌ ـ پيشنهادها در زمينه‌ تغيير يا اصلاح‌ مواد اساسنامه‌، بايد بطور مشخص در آگهیدعوت به تشكيل‌مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده درج شود.

5ـ رسيدگي‌ نهائي‌ وتصميم‌گيري‌ درباره‌ موضوعاتي‌ كه‌ دعوت‌كنندگان‌ در دستور كار مجمع‌عمومي‌ فوق‌العاده‌ قرار مي‌دهند.

ماده‌ 15- پس‌ از به‌ حد نصاب‌ رسيدن‌ تعداد اعضاي‌ حاضر و اعلام‌ رسميت‌ جلسة‌ مجمع‌ عمومي‌توسط‌ رئيس‌ يا يكي‌ از اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ ، ابتدا مسن‌ترين‌ عضو حاضر درجلسه‌ بعنوان‌ رئيس‌سني‌، مجمع‌ عمومي‌ را اداره‌ خواهد كرد و بلافاصله‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ مركب‌ از: يك‌ رئيس‌، يك‌ يادو نايب‌ رئيس‌ و يك‌ يا دو منشي‌ از بين‌ اعضاي‌ حاضر با رأي‌ اكثريت‌ اعضاء انتخاب‌ وادارة‌ جلسه‌ رابر عهده‌ خواهند گرفت‌.

چنانچه‌ انتخابات‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ يا يكي‌ از آنها نيز در دستور كار مجمع‌ عمومي‌ باشد،هيأت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ نيز مركب‌ از سه‌ يا پنج‌ يا هفت‌ نفر از بين‌ اعضاي‌ حاضر در جلسه‌ با رأي‌اكثريت‌ اعضاء انتخاب‌ مي‌شوند.

تبصره‌ 1- اعضاء هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ وهيأت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ بايد با سواد بوده‌، خود كانديداي‌هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ نباشند. (در مورد انجمنهايي‌ كه‌ داراي‌ 20 عضو باشند، با نظر اكثريت‌اعضاي‌ مجمع‌ ، كانديدا بودن‌ اعضاي‌ هيئت‌ رئيسه‌ بلامانع‌ است‌).

تبصره‌ 2- برگزاركنندگان‌ مجامع‌ عمومي‌ (اعم‌ از مجمع‌ عمومي‌ مؤسس‌، عادي‌ يا فوق‌العاده‌)موظفند فهرست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ اعضاي‌ انجمن‌ صنفي‌ را تهيه‌ و پيش‌ از آغاز مجمع‌ عمومي‌، آن‌را به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر برسانند.

تبصره 3- هيأت‌ نظارت‌ موظف‌ است‌ صندوق‌ يا صندوقهايي‌ را براي‌ رأي‌ اعضاي‌ مجمع‌ عمومي‌آماده‌ نموده‌، به‌ رؤيت‌ حاضران‌ برساند، سپس‌ آن‌ را لاك‌ و مهر نموده‌ يا گرداگرد آن‌ را بگونه‌اي‌بسته‌ كه‌ در حكم‌ لاك‌ و مهر باشد و جهت‌ رأي‌گيري‌ در محل‌ مناسب‌ قرار دهد، بر امر رأي‌ گيري‌نظارت‌ و در پايان‌ رأي‌گيري‌ و شمارش‌ آراء نتيجه‌ را پس‌ از تنظيم‌ و امضاي‌ صورتجلسه‌ به‌ اطلاع‌اعضاء برساند.

برگ‌هاي‌ سفيد رأي‌ نيز قبل‌ از پخش‌ بين‌ اعضاء بايد در همان‌ جلسة‌ مجمع‌ عمومي‌ توسط‌ هيأت‌نظارت‌ مهر و امضاء شده‌، به‌ هنگام‌ رأي‌ گيري‌ بين‌ حاضران‌ توزيع‌ گردد.

تبصره‌ 4- هر يك‌ از رأي‌ دهندگان‌ مي‌توانند نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ افراد مورد نظر خود را حداكثر به‌تعداد اعضاي‌ اصلي‌ هيأت‌ مديره‌ از بين‌ كانديداهاي‌ هيأت‌ مديره‌ و حداكثر به‌ تعداد بازرسان‌ اصلي‌از بين‌ كانديداهاي‌ بازرسان‌ ‌ دربرگ‌ رأي‌ خود بنويسند و خود شخصاً و مستقيم‌ آن‌ را به‌ صندوق‌ رأي‌ بياندازند.

تبصره5- هيات رئيسه و هِيات نظارت بر انتخابات مکلفند در پايان رای گيری پس از شمارش و خواندن آرا ، به ترتيب حائزان اکثريت آرا ، اعضا اصلی و علی البدل هيات مديره وبازرسان را طی صورتجلسه ای تعيين کنند.

تبصره 6- اعضاي‌ اصلي‌ وعلي‌البدل‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ اصلي‌ وعلي‌البدل‌‌ بايدپس‌ از انتخاب‌ شدن‌ در مجمع‌ عمومي‌ حداكثر در مدت‌ يك‌ هفته‌ قبولي‌ خود راكتباً اعلام‌ كنند و يك‌نسخه‌ از آن‌ به‌ همراه‌ ديگر مدارك‌ به‌ وزارت‌ كار وامور اجتماعي‌ تسليم‌ شود.

ماده‌ 16- چنانچه‌ اعضاي‌ شركت‌كننده‌ در انتخابات‌ ظرف‌ يك‌ هفته‌ از تاريخ‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌با ذكر دلايل‌ به‌ چگونگي‌ انجام‌ انتخابات‌ كتباً اعتراض‌ نمايند، هيات رئيسه وهيأت‌نظارت‌ بر انتخابات‌ مكلف‌ خواهند بود، حداكثر ظرف‌ يك‌ هفته‌ از تاريخ‌ رؤيت‌ اعتراض‌، به‌ آن‌رسيدگي‌ و نتيجه‌ را به‌ نحو مقتضي‌ به‌ اطلاع‌ اعضاي‌ انجمن‌ صنفي‌ خصوصاً اعضاي‌ معترض‌برساند و رونوشت‌ آن‌ را به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تسليم‌ نمايد.

تبصره‌ 1- چنانچه‌ اعتراض‌ يااعتراضهاي‌ رسيده‌ وارد باشد، هيأت‌ نظارت‌، ابطال‌ انتخابات‌ را اعلام‌و به‌ ترتيب‌ مقرر در اساسنامه‌، نسبت‌ به‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ و تجديدانتخابات‌، اقدام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2- در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ يا وارد نبودن‌ اعتراض‌ يا اعتراض‌هاي‌ رسيده‌، هيأت‌نظارت‌ موظف‌ است‌ قطعيت‌ انتخابات‌ را اعلام‌ نمايد. هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ صورتجلسه‌ و سايرمدارك‌ لازم‌ را حداكثر ظرف‌ يك‌ هفته‌ به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تسليم‌ و پس‌ از دريافت‌ آگهي‌انجام‌ انتخابات‌ و انتشار آن‌ در روزنامه‌هاي‌ رسمي‌ و سراسري‌ و ارائه‌ آگهي‌ منتشره‌ به‌ وزارت‌ كارو دريافت‌ گواهي‌ و كارتهاي‌ شناسايي‌ از وزارت‌ مذكور، نسبت‌ به‌ صدور كارت‌ عضويت‌ اعضا اقدام‌نمايد

ب- هيأت‌ مديره‌ و وظايف‌ و اختيارات‌ آن‌

ماده‌ 17- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ 7 نفر عضو اصلي‌ و دو نفر عضو علي‌البدل‌ بوده‌ كه‌ از بين‌كانديداهاي‌ واجد شرايط‌، با رأي‌ كتبي‌ و مخفي‌ اعضاي‌ حاضر در جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌، براي‌مدت‌ حداكثر 3 سال‌ انتخاب‌ مي‌گردند و تجديد انتخاب‌ آنان‌ براي‌ دوره‌هاي‌ بعدي‌ در صورت‌ حفظ‌شرايط‌ لازم‌ بلامانع‌ است‌. هيأت‌ مديره‌ نماينده‌ رسمي‌ قانوني‌ انجمن‌ بوده‌ و داراي‌ كليه‌ اختيارات‌قانوني‌ براي‌ اداره‌ امور انجمن‌ است‌.

ماده‌ 18- هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌، پس‌ از قطعيت‌ انتخابات‌، ظرف‌ يك‌ هفته‌ اولين‌ جلسه‌ خود راتشكيل‌ و از بين‌ خود، يك‌ رئيس‌، يك‌ نايب‌ رئيس‌ و يك‌ خزانه‌دار و همچنين‌ در صورت‌ لزوم‌ يك‌ دبيراز بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ انتخاب‌ و صاحبان‌ امضاي‌ مجاز اسناد و مدارك‌ مالي‌ واوراق‌ تعهدآور را طي‌ صورتجلسه‌اي‌ به‌ اطلاع‌ اعضا برساند و نسخه‌اي‌ از صورتجلسه‌ مذكور را به‌همراه‌ مدارك‌ ذيل‌ به‌ منظور انجام‌ تشريفات‌ ثبت‌، به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تسليم‌ نمايد:

1- درخواست‌ اوليه‌ تأسيس‌ انجمن‌ بهمراه‌ دو نسخه‌ اساسنامه‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ (در مرحله‌تأسيس‌).

2- آگهي‌ تأسيس‌ انجمن‌ منتشره‌ در يكي‌ از صفحات‌ اصلي‌ روزنامه‌ (در مرحله‌ تأسيس‌).

3ـ آگهي‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ (منتشره‌ در يكي‌ از صفحات‌ اصلي‌ روزنامه‌ تعيين‌ شده‌) كه‌ موارددستور جلسه‌ بطور مشخص‌ در آن‌ قيد شده‌ باشد.

4ـ ليست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ امضاء شده‌ اعضاي‌ شركت‌ كننده‌ در مجمع‌ عمومي‌.

5ـ صورتجلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ مبني‌ بر تصويب‌ يا تغيير يا اصلاح‌ اساسنامه‌ يا انتخاب‌ مسئولان‌انجمن‌ و يا موارد ديگر.

6ـ صورتجلسه‌ هيأت‌ نظارت‌ مبني‌ بر تأييد صحت‌ انتخابات‌ انجام‌ شده‌.

7ـ جدول‌ تكميل‌ شده‌ مشخصات‌، نشاني‌ و تلفن‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌.

8ـ صورتجلسه‌ هيأت‌ مديره‌ مبني‌ بر تعيين‌ هيأت‌ رئيسه‌ انجمن‌ (تعيين‌ سمتها).

9ـ تكميل‌ و ارائه‌ فرم‌ شماره‌ 3 يا 4 آماري‌ (حسب‌ مورد).

10- تعيين‌ يا تغيير هيأت‌ رئيسه‌ انجمن‌ صنفي‌ (رئيس‌، نايب‌ رئيس‌، خزانه‌دار و دبير) انفرادي‌يا دسته‌ جمعي‌ همچنين‌ انتخاب‌ يا استخدام‌، سلب‌ سمت‌ يا تغيير دبير با آراي‌ اكثريت‌ اعضاي‌ اصلي‌هيأت‌ مديره‌ خواهد بود.

تبصره‌ ـ كليه‌ مدارك‌ مذكور دراين‌ ماده‌ بايد نسخه‌ اصلي‌ باشد..

ماده‌ 19- جلسات‌ عادي‌ هيأت‌ مديره‌ هر دو هفته‌ يك‌ بار تشكيل‌ و با حضور اکثريت اعضا(حد اقل پنج نفر) نفر رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ آن‌ با آرا اكثريت‌اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ معتبر خواهد بود و همچنين‌ برحسب‌ ضرورت‌،بنا به‌ دعوت‌ رئيس‌، نايب‌ رئيس‌ يا يك‌ سوم‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ بطور فوق‌العاده‌ تشكيل‌ مي‌گردد.

اداره‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ و در غيبت‌ او به‌ ترتيب‌ با نايب‌ رئيس‌ يا خزانه‌دار خواهد بود.

ـ شركت‌ بازرسان‌ اصلي‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ بلامانع‌ است‌ ولي‌ در تصميمات‌ حق‌ رأي‌ نخواهندداشت‌.

تبصره‌ 1- خدمات‌ هيأت‌ مديره‌ افتخاري‌ است‌ مگراينكه‌ مجمع‌ عمومي‌ در اين‌ مورد ترتيب‌ ديگري‌اتخاذ كند، و به‌ تصويب‌ برساند.

تبصره‌ 2- غيبت‌ در سه‌ جلسه‌ متوالي‌ يا پنج‌ جلسه‌ متناوب‌، بدون‌ ارايه‌ عذر موجه‌ ، بعنوان‌ استعفاي‌ شخصي‌ از سمت‌هيأت‌ مديره‌ تلقي‌ مي‌گردد و عضو يا اعضاي‌ علي‌البدل‌ به‌ ترتيب‌ تقدم‌ آرا جانشين‌ عضو مستعفي‌خواهند شد. تشخيص‌ موجه‌ يا غيرموجه‌ بودن‌ عذر بر عهده‌ هيأت‌ مديره‌ خواهد بود.

ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از به‌ ثبت‌ رسيدن‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌ در وزارت‌ كارو امور اجتماعي‌ و دريافت‌ گواهينامه‌ ثبت‌ انجمن‌، به‌ نام‌ انجمن‌ صنفي‌ و باامضاي‌ مشترك‌ صاحبان‌ امضاي‌ مجاز اسناد و مدارك‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ (رئيس‌، دبير وخزانه‌دار)، در بانك‌ يا بانكهاي‌ كشور حساب‌ باز نموده‌ و وجوه‌ متعلق‌ به‌ انجمن‌ صنفي‌ را در آن‌واريز نمايد.

ماده 21- رئيس هيات مديره يا دبير وخزانه دار مشترکا صاحبان امضا مجاز اسناد ومدارک مالی وکلا مسئولان اداری ومالی انجمن بوده وحفظ کليه اموال ، دارائی ها ، اسناد،اوراق بهادار ودفاتر انجمن بر عهده آنها است.

تبصره 1- هيأت‌ مديره‌ مجاز است‌ از محل‌ منابع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ در حدود بودجه‌ مصوب‌ مجمع‌عمومي‌، براي‌ اداره‌ امور آن‌ و همچنين‌ امور آموزشي‌ و بطوركلي‌ هرگونه‌ مخارج‌ ضروري‌ كه‌ جنبه‌انتفاعي‌ نداشته‌ باشد، طبق‌ مفاد اين‌ اساسنامه‌ و با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ هزينه‌ نمايد.

تبصره 2-کليه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئيس هيات مديره يا دبير ممهور به مهر انجمن وکليه اسنادمالی ،اوراق رسمی و بهادار وقرار دادهای تعهد آورکه به تصويب هيات مديره رسيده باشدبا امضامشترک رئيس هيات مديره يا دبير وخزانه دار ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده‌ 22- در صورت‌ استعفا، فوت‌ يا از دست‌ دادن‌ شرايط‌ و سلب‌ صلاحيت‌ يا محكوميت‌ هر يك‌ ازاعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ توسط‌ مراجع‌ قانوني‌ به‌ نحوي‌ كه‌ مانع‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ آنان‌ شود و ياسلب‌ عضويت‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ يا غيبت‌ غيرموجه‌ در سه‌ جلسه‌ متوالي‌ يا 5 جلسه‌متناوب‌، حداكثر ظرف‌ دو هفته‌، بايد ازاعضاي‌ علي‌البدل‌ با توجه‌ به‌ تقدم‌ آرا دعوت‌ شود تا جايگزين‌عضو يا اعضاي‌ مزبور گردند.

هيات مديره مکلف است نتيجه را ضمن تنظيم وامضای صورتجلسه به وزارت کار وامور اجتماعی گزارش کند.

تبصره‌ 1- مادامي‌ كه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌، سمت‌ خود را حفظ‌ نموده‌ باشند ومدت‌ باقيمانده‌دوره‌ اعتبار هيأت‌ مديره‌ كمتر از يكسال‌ نباشد،انتخابات‌ تكميلي‌ براي‌ باقيمانده‌ دوره‌ برگزارمي‌گردد.

تبصره‌ 2- در صورت‌ استعفاء فوت‌ يا از دست‌ دادن‌ شرايط‌ يا سلب‌ صلاحيت‌ اكثريت‌ اعضاي‌ هيأت‌مديره‌ توسط‌ مراجع‌ قانوني‌ و يا عزل‌ اكثريت‌ آنان‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ ، انتخابات‌ هيأت‌ مديره‌ بايدتجديد گردد. دراين‌ صورت‌ بازرسان‌ يا يك‌ سوم‌ اعضاي‌ انجمن‌ صنفي‌ موظفند مجمع‌ عمومي‌ راجهت‌ انجام‌ انتخابات‌ دعوت‌ نمايند. به‌ هر حال‌ چنانچه‌ ظرف‌ 6 ماه‌ در اين‌ زمينه‌ اقدامي‌ صورت‌نگيرد، بازرسان‌ يا يك‌ سوم‌ اعضا موظف‌ هستند جهت‌ تعيين‌ تكليف‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ وزارت‌ كاروامور اجتماعي‌برسانند.

ماده 23- هيات مديره موظف است دست کم 3 ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانونی،در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجديد انتخابات مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره:هيات مديره پس از پايان دوره ماموريت تاتعيين هيات مديره جديد ،مسئول حفظ کليه دارائی ها اموال اسناد ومدارک انجمن خواهدبود، ليکن تحت نام انجمن حق فعاليت نخواهد داشت.

ماده‌ 24- ساير وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌ :

1- تهيه‌ دفاتر رسمي‌ و قانوني‌ انجمن‌ صنفي‌ (دفاتر مالي‌ ـ ثبت‌ مشخصات‌ اعضاء ـ عضويت‌ ـ صورتجلسات‌ هيأت‌ مديره‌ و مجامع‌ عمومي‌)

2ـ اجراي‌ دقيق‌ مفاد اساسنامه‌ ومصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌.

3ـ دعوت‌ مجامع‌ عمومي‌ درموعدمقرر وبررسي‌وتطبيق‌شرايط‌ متقاضيان‌ عضويت‌ درانجمن‌صنفي‌.

4ـ بررسي‌ بودجه‌ و گزارش‌ مالي‌ خزانه‌دار و پيشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.

5ـ تشكيل‌ مرتب‌ وبه‌ موقع‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ امور جاري‌ انجمن‌ صنفي‌

6ـ تعيين‌ محل‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ و دفتر مركزي‌ انجمن‌ صنفي‌.

7ـ انتخاب‌ و معرفي‌ نماينده‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ موارد خاص‌ و معين‌.

8ـ بررسي‌ وضع‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ و ضروري‌ آن‌.

9ـ همكاري‌ در جهت‌ تأسيس‌ و تقويت‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ و ايجاد امكانات‌ رفاهي‌ براي‌ اعضاء.

10ـ وكالت‌ و نمايندگي‌ انجمن‌ در مراجع‌ قانوني‌، حقوقي‌، قضائي‌، دستگاههاي‌ دولتي‌ و ملي‌ درحدود مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌.

11ـ اتخاذ تصميم‌ درمورد پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ و بررسي‌ و تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي‌ داخلي‌.

12ـ تهيه‌ گزارش‌ عملكرد هيأت‌ مديره‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.

13ـ تعيين‌ و اعزام‌ نمايندگاني‌ جهت‌ شركت‌ در جلسات‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ و كميته‌هاي‌ مختلف‌ نظيرحفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار و نظاير آن‌ با رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌.

14ـ تشكيل‌ كميته‌هاي‌ مختلف‌ (در صورت‌ لزوم‌) از قبيل‌ : كميته‌ حل‌ اختلاف‌، كميته‌ عضويت‌، كميته‌تداركات‌ و پشتيباني‌ ، كميته‌ امور حقوقي‌، كميته‌ رفاهي‌ و ساير كميته‌ها.

15ـ ميزان‌ حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ انجمن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ تعيين‌ خواهد شد.

ماده‌ 25- وظايف‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ :

رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ كه‌ با رأي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و از بين‌ آنان‌ انتخاب‌ مي‌شود، داراي‌ وظايف‌ واختياراتي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

1ـ مراقبت‌ در حسن‌ جريان‌ امور انجمن‌ صنفي‌ و دعوت‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ تشكيل‌ مرتب‌جلسه‌.

2ـ اداره‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ و تنظيم‌ صورتجلسه‌ها با همكاري‌ منشي‌ جلسات‌.

3ـ ابلاغ‌ تصميمات‌ و مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌ به‌ دبير و ساير مسئولان‌ انجمن‌ صنفي‌،جهت‌ اجرا و پي‌گيري‌ آن‌.

4ـ امضاي‌ كليه‌ قراردادها و احكام‌ استخدامي‌ كارشناسان‌، مشاوران‌، دبير و ساير مسئولان‌ انجمن‌صنفي‌ كه‌ با تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ استخدام‌ يا به‌ كار گمارده‌ خواهند شد.

5ـ امضاي‌ كليه‌ چك‌ها و اسناد و اوراق‌ بهادار و تعهدآور به‌ اتفاق‌ خزانه‌دار يا ‌دبير و ممهور نمودن‌ آن‌ به‌مهر انجمن‌ صنفي‌.

6ـ انجام‌ ساير اموري‌ كه‌ به‌ موجب‌ اساسنامه‌ بر عهده‌ رئيس‌ قرار دارد.

تبصره‌ ـ قسمتي‌ از وظايف‌ رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ كه‌ مربوط‌ به‌ امور اداري‌ مي‌باشد، قابل‌ واگذاري‌ به‌دبير انجمن‌ خواهد بود.

ماده‌ 26- دبيرخانه‌ انجمن‌ صنفي‌ تحت‌ مسئوليت‌ مستقيم‌ دبير انجمن‌ و زيرنظر هيأت‌ مديره‌ به‌منظور ايجاد روابط‌ درست‌ و فراهم‌ ساختن‌ امكانات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ و انجام‌ ساير وظايف‌ مقرردراين‌ اساسنامه‌ و اداره‌ تشكيلات‌ اجرايي‌ و اجراي‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ در مركزاصلي‌ انجمن‌صنفي‌ داير و مي‌تواندداراي‌ كاركناني‌ باشد كه‌ بنا به‌ پيشنهاد رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ يا دبير و تصويب‌هيأت‌ مديره‌ به‌ كار گمارده‌ مي‌شوند.

ماده‌ 27- وظايف‌ دبير :

دبير فردی است که توسط هيأت مديره از داخل يا خارج هيأت مديره برای تصدی امور خاص به شرح ذ يل انتخاب می شود:

1ـ حفظ‌ و نگهداري‌ كليه‌ اسناد و مدارك‌ و صورتجلسات‌ و سوابق‌ اعضاء و دفاترانجمن‌ صنفي‌.

2ـ انجام‌ مكاتبات‌ اداري‌ و جاري‌ انجمن‌ صنفي‌.

3ـ امضاي‌ اسناد و مدارك‌ مالي‌ و اوراق‌ تعهدآور بهمراه‌ خزانه‌دار در صورت‌ داشتن‌ چنين‌ اختياري‌از سوي‌ هيأت‌ مديره‌.

4ـ حفظ‌ و نگهداري‌ لوازم‌ و اسباب‌ و اثاثيه‌ و ساختمان‌ تأسيسات‌ و متعلقات‌ انجمن‌ صنفي‌ و تعمير وسرويس‌ به‌ موقع‌ آنها.

5ـ تهيه‌ و صدور و ابلاغ‌ دعوتنامه‌ها

6- امضاي‌ كارتهاي‌ عضويت‌ اعضاء باتفاق‌ رئيس‌ هيأت‌‌ مديره‌

7ـ تهيه‌ دفاتر «عضويت‌» و «ثبت‌ مشخصات‌ اعضا» و «دفتر امور مالي‌» و «صورتجلسات‌ هيأت‌مديره‌» با نظر وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و همچنين‌ دفاتر انديكاتور و ثبت‌ و صدور نامه‌ها.

8ـ تهيه‌ و تنظيم‌ نشريات‌ وسايت اينترنتي مربوط‌ به‌ انجمن‌ صنفي‌ در حدود مقررات‌ قانوني‌.

9ـ تكثير اساسنامه‌ و بخشنامه‌ها و شيوه‌ نامه‌هاي‌ دولتي‌ و ساير مقررات‌ قانوني‌ براي‌ آگاهي‌ واستفاده‌ مسئولان‌ و اعضاي‌ انجمن‌ صنفي‌.

10ـ مهيا ساختن‌ مكان‌ تشكيل‌ جلسات‌ مجامع‌ عمومي‌، هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌.

11ـ ابلاغ‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ اركان‌ انجمن‌ و احكام‌ ونامه‌هاي‌ واصله‌ از مراجع‌ قانوني‌ ودستگاه‌هاي‌ اداري‌ به‌ مسئولان‌ مربوط‌.

12ـ ارسال‌ آگهي‌ها و اعلاميه‌ها براي‌ اطلاع‌ و آگاهي‌اعضا.

13ـ انجام‌ ساير اموري‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء با وظايف‌ دبيرخانه‌ارتباط‌ دارد.

تبصره‌ : كاركنان‌ دبيرخانه‌ در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت‌ مديره‌ مسئول‌ هستند.

14ـ دبير سمت‌ منشي‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ را دارا بوده‌ و تنظيم‌ دستور جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ پس‌ ازهماهنگي‌ با هيأت‌ رئيسه‌، با دبير است‌.

15- پي گيري قانوني استفاده غير مجاز از نام ، آرم يا عضويت در انجمن بعهده دبيراست.

16- تهيه گزارش ادواری در باره كارهاي‌ در دست‌ اجراء و مسائل‌ داخلي‌ انجمن‌ و ارائه‌ آنها به‌ هيأت‌مديره‌ و همچنين‌ ابلاغ‌ تعليق‌ به‌ شركت‌هاي‌ عضو طبق‌ تصويب‌ هيأت‌ مديره‌.

17- راهنمائي‌ شركت‌هاي‌ متقاضي‌ عضويت‌، تشكيل‌ پرونده‌ براي‌ آنها، ثبت‌ عضويت‌ در دفتر اعضاءپس‌ از تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ و ابلاغ‌ عضويت‌ به‌ شركت‌هائي‌ كه‌ عضويت‌ آنها پذيرفته‌ مي‌شود.

18- قيام‌ و اقدام‌ در كليه‌ اموري‌ كه‌ براي‌ اداره‌ انجمن‌ وپيشرفت‌ مقاصد و اهداف‌ آن‌ ضرورت‌ داشته‌باشد و دراين‌ اساسنامه‌ منع‌ نشده‌ باشد

19- دريافت‌ درخواست‌هاي‌ متقاضيان‌ عضويت‌ در هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ انجمن‌، بررسي‌ ومطابقت‌ آنها بااساسنامه‌.

20- انجام‌ تشريفات‌ اداري‌ مربوط‌ به‌ انتشار آگهي‌ و ارسال‌ دعوتنامه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تشكيل‌ مجامع‌عمومي‌ انجمن‌ پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ مديره‌.

21- انجام‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ برگزاري‌ مجامع‌ و ارسال‌ و ثبت‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ در مراجع‌ذيصلاح‌ و انتشار آنها در روزنامه‌ پرشمارگان‌ برابر اساسنامه‌.

22- ابلاغ‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ شركت‌هاي‌ عضو.

23- تهيه‌ آمار و اطلاعات‌ مورد نياز به‌ منظور همكاري‌ با مراجع‌ ذيصلاح‌ مملكتي‌ درامر تدوين‌ وتنظيم‌ ضوابط‌ و مقررات‌ با تصويب‌ هيأت‌ مديره‌.

24- تشكيل‌ بانك‌ آمار و اطلاعات‌ فني‌ و تحليل‌ و طبقه‌بندي‌ و نگهداري‌ آنها به‌ منظور همكاري‌بامؤسسات‌ ذيصلاح‌ و شركت‌هاي‌ عضو.

25- راهنمايي‌ شركت‌هاي‌ عضو در امور انجمن .

26- اطلاع‌ رساني‌ و راهنمائي‌ شركت‌هاي‌ عضو جهت‌ شركت‌ در نمايشگاه‌ها و سمينارهاي‌ تخصصي‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور به‌ منظور بالا بردن‌ سطح‌ دانش‌ فني‌ اعضاء و فراهم‌ آوردن‌ تسهيلات‌ لازم‌ مانند همكاري‌ درتهيه‌ي‌بروشورهاي‌ مربوطه‌، دريافت‌ رواديد و غيره‌.

27-همكاري‌ در تشكيل‌ كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ مورد نياز آنها.

ماده‌ 28- وظايف‌ و اختيارات‌ خزانه‌دار:

خزانه‌دار كه‌ از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ مي‌شود. مسئول‌ امور مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ بوده‌ وداراي‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

1ـ امضاي‌ كليه‌ چك‌ها واسناد و اوراق‌ تعهد آور به‌ اتفاق‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ يا دبير و ممهور نمودن‌ آن‌ به‌ مهر انجمن‌ صنفي‌.

2ـ اداره‌ امور مالي‌ انجمن‌ ، تهيه‌ و تنظيم‌ دفاتر و اسناد و صورتجلسات‌ مالي‌ و رسيدگي‌ و حفظ‌حسابهاي‌ انجمن‌ صنفي‌.

3ـ رسيدگي‌ به‌ صحت‌ اسنادو مدارك‌ تنظيم‌ شده‌ در مورد كليه‌ دريافتهاو پرداختها و تأييد و امضاي‌صورتحسابهاي‌ مربوط‌.

4ـ پيش‌بيني‌ بودجه‌ و هزينه‌هاي‌ يك‌ ساله‌ انجمن‌ صنفي‌ وتسليم‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ جهت‌ ارايه‌ به‌مجمع‌ عمومي‌.

5ـ نظارت‌ بر خريد، فروش‌، اجاره‌ مشاركت‌ تملك‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌، مشروط‌ بر آنكه‌ به‌ قصد فعاليت‌تجاري‌ و جلب‌ نفع‌ نباشدوهر نوع‌ عمل‌ مالي‌ نظارت بر حفظ‌ اموال‌ منقول‌، غيرمنقول‌،وجوه‌، اسناد، مدارك‌ مالي‌ و صحت‌ معاملات‌ انجمن‌ صنفي‌.

6- تهيه گزارش ادواری در باب وصول حق عضويت،موجودی حساب ها، مطالبات و

بدهکاری هاو ارائه آنها به هيات مديره.

7ـ ثبت‌ كليه‌ دريافتي‌ها وهزينه‌هاي‌ انجمن‌ صنفي‌ در دفاتر رسمي‌ انجمن‌ صنفي‌.

تبصره1ـ خزانه‌دار موظف‌ است‌ هر سال‌ قبل‌ از تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ سالانه‌، گزارش‌ مالي‌ انجمن‌ صنفي‌ راجهت‌ ارايه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ تنظيم‌ و پس‌ ازامضاي‌ خود ورئيس‌ هيأت‌ مديره‌، رونوشت‌ آن‌ را دراختيار بازرسان‌ قرار دهد.

تبصره2ـ خزانه‌دار موظف‌ است‌ در هر مورد بنا به‌ تقاضاي‌ بازرسان‌، كليه‌ دفاتر و اسنادمالي‌ انجمن‌ صنفي‌را براي‌ رسيدگي‌ درمحل‌ انجمن‌ صنفي‌ در ازاي‌ رسيد و براي‌ مدت‌ معين‌ ، دراختيار آنان‌ قرار دهد.

ج- بازرسان‌ انجمن‌ صنفي‌، حدود وظايف‌ و اختيار آنان‌

ماده‌ 29- بازرسان‌ انجمن‌ صنفي‌، متشكل‌ از 2 نفر بازرس‌ اصلي‌ و در صورت‌ لزوم‌ 1 نفر بازرس‌علي‌البدل‌ هستند كه‌ در مجمع‌ عمومي‌، با رأي‌ مستقيم‌ و مخفي‌ اعضاء از بين‌ كانديداهاي‌ واجد شرايط‌ عضوانجمن‌ براي‌ مدت‌ حداكثر يك‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و تجديد انتخاب‌ آنان‌ براي‌ دوره‌هاي‌ بعدي‌مشروط‌ به‌ حفظ‌ شرايط‌ لازم‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 1- در صورت‌ استعفا، فوت‌، از دست‌ دادن‌ شرايط‌ انتخاب‌ يا سلب‌ صلاحيت‌ هر يك‌ ازبازرسان‌ اصلي‌ توسط‌ مراجع‌ قانوني‌ يا عزل‌ آنان‌ و يا ازدست‌ دادن‌ شغل‌، بازرس‌ يا بازرسان‌علي‌البدل‌ براي‌ بقيه‌ دوره‌ جانشين‌ و عهده‌دار وظايف‌ آنان‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2- محكوميت‌ هر يك‌ از بازرسان‌ اصلي‌ و علي‌البدل‌ در مراجع‌ قضايي‌ كشور به‌ نحوي‌ كه‌مانع‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ آنان‌ حداكثر به‌ مدت‌ 3 ماه‌ شود، به‌ منزله‌ استعفاي‌ شخصي‌ آنان‌محسوب‌ شده‌، نيازي‌ به‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ عزل‌ آنان‌ نخواهد بود.

ماده‌ 30- وظايف‌ و اختيارات‌ بازرسان‌ :

1ـ نظارت‌ بر كليه‌ اقدامات‌ هيأت‌ مديره‌ و دبير در حدود مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ و همچنين‌ مراقبت‌ دركليه‌ امور مربوط‌ به‌ دعوت‌ مجامع‌ عمومي‌ عادي‌ و فوق‌العاده‌.

2ـ رسيدگي‌ و نظارت‌ بر دفاتر و اوراق‌ و اسناد مالي‌ و هزينه‌هاي‌ انجمن‌ صنفي‌ و مراقبت‌ در حسن‌جريان‌ امور مالي‌ و اداري‌ انجمن‌ صنفي‌.

3ـ اعلام‌ انحلال‌ انجمن‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ در صورت‌ وقوع‌ حالت‌ فترت‌ وعدم‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ وبازرسان‌ جديد حداكثر ظرف‌ ششماه‌ از پايان‌ اعتبار هيأت‌ مديره‌ و بازرسان‌ قديم‌.

4ـ پيگيري‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ اعضا و در صورت‌ لزوم‌ تهيه‌ گزارش‌ و ارايه‌ به‌ وزارت‌ كار و اموراجتماعي‌ و همچنين‌ ارايه‌ رونوشت‌ گزارش‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ يا مجمع‌ عمومي‌ (حسب‌ مورد). 5ـ رسيدگي‌ واظهارنظر درمورد گزارش‌ مالي‌ جهت‌ ارايه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.

6ـ اقدام‌ به‌ دعوت‌ و تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ در صورت‌ لزوم‌، باتوجه‌ به‌تبصره يک ماده

11اساسنامه .

7ـ بازرسان‌ مي‌توانند باتوافق‌ هيأت‌ مديره‌ درجلسات‌ هيأت‌ مديره‌، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌ شركت‌نمايند.

8ـ بازرسان‌ بايد پيش‌ از تاريخ‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ سالانه‌، گزارش‌ مالي‌ وكليه‌محاسبات‌ انجمن‌ صنفي‌ را رسيدگي‌ و نظر مثبت‌ يا منفي‌ خود را به‌ دبيرخانه‌ انجمن‌ صنفي‌ تسليم‌دارند.

9ـ بازرسان‌ ملزم‌ به تهيه دو دفتر برگ‌ شماري‌ شده‌ بوده‌ و خلاصه‌ اقدامات‌ خود را هر بارپس‌ از پايان‌ هر اقدامي‌ در آن‌ نوشته‌، نظر خود را ذيل‌ آن‌ مرقوم‌ وامضا نموده‌ ونظر كتبي‌ خود را به‌هيأت‌ مديره‌ اعلام‌ کنند كه‌ يكي‌ از اين‌ دفاتر دراختيار خود وديگري‌ در دبيرخانه‌ يا دفتر مركزي‌ انجمن‌نگهداري‌ خواهد شد.

10ـ بازرسان‌ مكلف‌ هستند اقدامات‌ خود را حداقل‌ سالي‌ يك‌ بار درمجمع‌ عمومي‌ سالانه‌ بطور كتبي‌و رسمي‌ گزارش‌ نمايند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده‌ 31 : كانديداهاي‌ عضويت‌ در هيأت‌ مديره‌، هيأت‌ داوري‌ و بازرسان‌ علاوه‌ بر شرايط‌ مندرج‌ درماده‌ 4، بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشند:

1- حداقل سن‌ 32 سال‌ تمام‌.

2- حداقل‌ تحصيلات‌ دارا بودن‌ دانشنامه‌ي‌ ليسانس‌ معتبر و مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ مندرج‌ در ماده‌ يك‌اين‌ اساسنامه‌ و پنج‌ سال‌ سابقه‌ كار بعد از دريافت‌ دانشنامه‌‌ كه‌ دست‌ كم‌ 3 سال‌ آن‌عضويت‌ در هيأت‌ مديره‌ يك‌ شركت‌ عضو انجمن‌ يا در شركتهاي‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعاليت‌هاي‌انجمن‌ بوده‌ باشد.

3- داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ و سابقه.

4- داشتن‌ حداقل‌ 3 سال‌ سابقه‌ عضويت‌ انجمن‌ صنفي‌، منتهي‌ به‌ زمان‌ كانديداتوري‌ وادامه‌عضويت‌.

تبصره‌ : كانديداهاي‌ اولين‌ دوره‌ هيأت‌ مديره‌، هيأت‌ داوري‌ و بازرسان‌ از شرط‌ مقرر در بند 4 معاف‌هستند.

ماده 32 - در اجرای تبصره ذيل ماده 18 آئين نامه انجمن های صنفی ، به منظور ثبت وآموزش اعضای هر دوره حداقل 5درصد حق عضويت دريافتی از اعضا به حساب اعلام شده ازطرف اداره کل سازمان های کارگری و کار فرمائی واريزخواهد شد.

تبصره 1: اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره ،بازرسان پس از انتخاب شدن در مجمع عمومی بايد حد اکثر در مدت يک هفته قبولی خود را کتبا اعلام و يک نسخه از آن را به همراه ديگر مدارک به وزارت کار وامور اجتماعیتسليم کنند.

تبصره‌ 2 ـ انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا مديران‌ و مسئولان‌ شركت‌هاي‌ عضو، در هيأت‌هاي‌منصفه‌ي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قوانين‌ بلامانع‌ است‌ ولي‌ هرگاه‌ موضوع‌ مورد رسيدگي‌ در هيأت‌منصفه‌ مربوط‌ به‌ منافع‌ اين‌ انجمن‌ باشد، كسب‌ اجازه‌ از هيأت‌ مديره‌ي‌ انجمن‌ ضروري‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند نمايندگان‌ خود را براي‌ شركت‌ در هيأت‌ها و مجامعي‌ كه‌ طبق‌قوانين‌ كار و آئين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌ تشكيل‌ مي‌شوند، اعزام‌ دارد.

تبصره‌ 4 ـ چنانچه‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ ايجاب‌ كند كه‌ انجمن‌ نماينده‌اي‌ را به‌ محل‌ ديگري‌ اعزام‌كند، در اين‌ صورت‌ به‌ نماينده‌ مذكور حق‌الزحمه‌اي‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ مديره‌رسيده‌ است‌.

ماده‌ 33 ـ مهر انجمن‌ پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ وتأييد وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ ، قابل‌ استفاده‌خواهد بود. هرگاه‌ مهر انجمن‌ تغيير يابد، بدون‌ تأييد وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌، استفاده‌ از آن‌غيرقانوني‌ و قابل‌ پيگرد مي‌باشد.

ماده‌ 34 ـ مسئولان‌ انجمن‌ صنفي‌، مكلفند هر نوع‌ مدارك‌، دفاتر و اسناد مورد درخواست‌ وزارت‌كار و امور اجتماعي‌ راجهت‌ بررسي‌ در محل‌ انجمن‌ يا خارج‌ از آن‌، دراختيار وزارت‌ كار و اموراجتماعي‌ قرار دهند.

ماده‌ 35 ـ انجمن‌ صنفي‌ در موارد زير منحل‌ مي‌گردد:

1ـ در صورت‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌.

2ـ چنانچه‌ حداكثر مدت‌ شش ماه‌ از تاريخ‌ پايان‌ اعتبار هيأت‌ مديره‌ سپري‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ تجديدانتخابات‌ اقدام‌ نشده‌ باشد.

3ـ در صورت‌ صدور رأي‌ قطعي‌ از طرف‌ مراجع‌ قضايي‌ كشور.

تبصره‌ 1- انحلال‌انجمن‌،موجب‌ تضييع‌ حق‌يااسقاط‌ تكليف‌ دو طرف‌ قرارداد منعقده ‌قبلي‌ نخواهد بود.

تبصره‌ 2- چنانچه‌ انجمن‌ بنا به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ منحل‌ گردد، مجمع‌ مذكور مكلف‌است‌ در همان‌ جلسه‌ از بين‌ اعضاي‌ با سواد و با سابقه‌ ومطلع‌ حاضر در جلسه‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ 3 يا5 نفر بعنوان‌ اعضاي‌ هيأت‌ تسويه‌ اقدام‌ ونتيجه‌ را ضمن‌ تنظيم‌ وامضاي‌ صورتجلسه‌ ، به‌ وزارت‌كار و امور اجتماعي‌ اعلام‌ نمايد.

تبصره‌ 3- چنانچه‌ انجمن‌ به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت قانونی مقرريا بنا به‌ اعلام‌ نظر بازرسان‌ يا يك‌ سوم‌ اعضا و يا براساس‌ رأي‌مراجع‌ قضايي‌ منحل‌ گردد، حداكثر ظرف‌ دو هفته‌ بايد هيأت‌ تسويه ‌اي‌ مركب‌ از 3 يا 5 نفر از بين‌اعضاي‌ با سواد و با سابقه‌ و مطلع‌ انجمن‌، انتخاب‌ و با نظارت‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تشكيل‌گردد.

ماده‌ 36 ـ چنانچه‌ حداكثردوماه پس از پايان‌ دوره‌ اعتبار هيأت‌ مديره‌، نسبت‌ به‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ وتجديد انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ اقدام‌ نشده‌ باشد، بازرسان‌ نسبت‌ به‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ و انجام‌انتخابات‌ به‌ اعضا اخطار مي‌دهند. پس‌ از اخطار بازرسان‌، يك‌ سوم‌ اعضاي‌ انجمن‌ حداكثر تاچهارماه‌ فرصت‌ دارند، تا نسبت‌ به‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ و تجديدانتخابات‌ اقدام‌ نمايند و چنانچه‌دراين‌ مدت‌ (حداكثر شش ماه‌ پس‌ از پايان‌ دوره‌ اعتبار هيأت‌ مديره‌) تجديدانتخابات‌ هيأت‌ مديره‌صورت‌ نگرفته‌ باشد بازرسان‌ يا يك‌ سوم‌ اعضاء يا مجموعه‌ آنان‌ مكلف‌ هستند انحلال‌انجمن‌ را به‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ و در صورت‌ دارا بودن‌ عضويت‌ كانون‌، به‌ كانون‌ ذيربط‌اعلام‌ نمايند.

ماده‌ 37 ـ هيأت‌تسويه مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ 6 ماه‌ با هماهنگي‌ و راهنمايي‌ وزارت‌ كار و اموراجتماعي‌ به‌ كليه‌ حسابهاي‌ انجمن‌ رسيدگي‌ نموده‌، ليست‌ كاملي‌ از كليه‌ دارائيهاي‌ انجمن‌ اعم‌ ازوجوه‌ نقدي‌ و اموال‌ منقول‌ وغيرمنقول‌ و همچنين‌ صورتي‌ از بدهي‌هاي‌ انجمن‌ را تهيه‌ نموده‌،دارائي‌ انجمن‌ را پس‌ از تسويه‌ كليه‌ حسابهاي‌ بدهكاران‌ و بستانكاران‌ و تأديه‌ بدهي‌ها، ضمن‌ تنظيم‌و امضاي‌ صورتجلسه‌اي‌ مابقي‌ در صورت‌ مازاد با نظارت‌ وزارت‌ كار وامور اجتماعي‌ به‌ يك‌واحد فرهنگي‌ و آموزشي‌ عام‌المنفعه‌ واگذار شود.

ماده 38 ‌ - دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ جهت‌ انحلال‌ انجمن‌ به‌ يكي‌ از روشهاي‌ زير به‌ عمل‌مي‌آيد:

الف‌) در صورت‌ معتبر بودن‌ دوره‌ اعتبار قانوني‌ مسئولان‌ انجمن‌، برابر ماده‌ 13 اين‌ اساسنامه‌ عمل‌خواهد شد.

ب‌) در صورت‌ انقضاي‌ دوره‌ اعتبار مأموريت‌ مسئولان‌ انجمن‌ و قبل‌ ازسپري‌ شدن‌ مهلت‌ 4 ماهه‌،آگهي‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ با امضاي‌ يك‌ سوم‌ اعضاي‌ انجمن‌ تنظيم‌ و ضمن‌ انتشار آن‌ در يكي‌ ازروزنامه‌هاي‌ سراسري‌ يا محلي‌ (برحسب‌ حوزه‌ فعاليت‌ انجمن‌) به‌ منظور بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌،از اعضاء دعوت‌ بعمل‌ مي‌آيد. در اين‌ مرحله‌، رئيس‌ هيأت‌ مديره‌، خزانه‌دار و بازرسان‌ بايد اعضاي‌انجمن‌ را براي‌ جمع‌آوري‌ امضاي‌ يك‌ سوم‌ ياري‌ نمايند وهمچنين‌ مكلف‌ هستند با اعضاي‌ هيأت‌تسويه‌ همكاري‌ نموده‌، اسناد و مدارك‌ لازم‌ را دراختيار آنان‌ قرار دهند.

تبصره‌ ـ كليه‌ هزينه‌هاي‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ و ساير هزينه‌هاي‌ انحلال‌ بايد از محل‌ دارايی های انجمن تامين شود.

ماده‌ 39 ـ هرگونه‌ ابهامي‌ دراجراي‌ مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ وجود داشته‌ باشد، نظر وزارت‌ كاروامور اجتماعي‌ لازم‌الرعايه‌ مي‌باشد.

ماده40 -هرگونه تغييردر مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت کا وامور اجتماعیقابل اجرا است.

ماده 41 - مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطيل خواهد بود .

اين‌ اساسنامه‌ در 4 فصل‌ و 41 ماده‌ و 57 تبصره‌ در تاريخ‌ .................. با اكثريت‌ آراء به‌ تصويب‌مجمع‌ عمومي‌ مؤسس‌ انجمن‌ صنفي‌ شركت‌هاي‌ مشاور سرمايه‌گذاري‌ و نظارت‌ بر طرح‌ها رسيد و رعايت‌ مفاد آن‌ براي‌ كليه‌ اعضا الزامي‌ است‌

محل‌ امضاي‌ اعضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجمع‌ :

1- رئيس‌ مجمع‌ : نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ ............................................... محل‌ امضاء : ...............

2- نايب‌ رئيس‌ مجمع‌ : نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ .......................................... محل‌ امضاء : ...........

3- منشي‌ رئيس‌ مجمع‌ : نام‌ ونام‌ خانوادگي‌ ................................. محل‌ امضاء : ..................