ارکان - دبیرکل

دبیر انجمن

طبق ماده 27 اساسنامه دبيرتوسط هيات مديره از بين اعضای هيات مديره یا خارج از آن برای تصدی دبيرخانه انجمن و اجرای امور انجمن در چهارچوب اساسنامه انتخاب می شود .

دراساسنامه 27 وظيفه برای دبيرانجمن تعيين شده است .

از سال 1385 تا کنون دبيری انجمن بعهده آقای عنايت الله مستوفی است که 30 سال در سازمان صدا وسيما و دوسال در وزارت نفت مسئوليت های خبری و ارتباط جمعی را بعهده داشت.

پيش از سال 1385 آقای عليرضا کريم زاده دبير انجمن بودند . ايشان هم اکنون دبيرکل کانون مشاوران اعتباری و سرمايه گذاری بانکی هستند.