ارکان - هیات مدیره

ارکان - هيات مديره

هيات مديره طبق ماده 17 اساسنامه نماينده رسمی قانونی انجمن بوده و دارای کليه اختيارات قانونی برای اداره امور انجمن است .

هيات مديره 7 عضو اصلی و 2 عضو عل البدل دارد که در جلسه مجمع عمومی برای يک دوره سه ساله برگزيده می شوند .

هيات مديره کنونی انجمن در مجمع عمومی سال 1394 برگزيده شده اند وطبق اساسنامه به مدت سه سال اين مسئوليت را بعهده دارند که عبارتند از:

آقای دکتررضا پدیدار رئیس هيات مديره  دکترای تحقیق درعملیات مهندسی
آقای مهندس مصطفی خسروشاهلی نايب رئیس هيات مديره فوق لیسانس مهندسی مکانیک
آقای مهندس عبدالاحد فرج زاده عضو هیات مديره فوق لیسانس مهندسی صنایع
آقای جمشیدرحیمی عضو هيات مديره وخزانه دار فوق لیسانس مدیریت مالی
آقای مهندس علی اکبرریاضی  عضوهیات مدیره فوق لیسانس مهندسی صنایع
آقای مهندس کوروش نیکخو عضو هيات مديره فوق لیسانس مهندسی صنایع
آقای مهندس محمدحسن شادمهر عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی
آقای مهندس مهدی داوری فر عضو علی البدل هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت مالی
خانم فهیمه داوری  عضو علی البدل هیات مدیره  فوق لیسانس مدیریت مالی


بازرسان انجمن : منتخب مجمع عمومی سال 1394

آقای علی عباسی کناری اصلی
آقای مهندس محمود ولیپور اصلی
آقای مهندس نادراردشیری علی البدل