ارکان - مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترين رکن انجمن صنفی است که از اجتماع اعضاء هر سال يک بار بصورت عادی تشکيل می شود .

مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت طبق اساسنامه برگزار می شود .

مهمترين وظایف و اختيارات مجمع عمومی عادی انجمن عبارتست از :

انتخاب هيات مديره برای يک دوره سه ساله

انتخاب بازرسان برای دوره يکساله

شنيدن گزارش عملکرد سالانه هيات مديره و تصويب آن

شنيدن گزارش بازرسان و تصويب ان

شنيدن گزارش مالی خزانه دار وتصويب ان

دادن رهنمود و تصويب سیاستهای کلی و خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی

مهمترین وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه

عزل انفرادی یا دسته جمعی هيات مديره و بازرسان

انحلال انجمن صنفی و انتخاب هيات تسويه

رسيدگی نهائی و تصميم گيری درباره موضوعاتی که دعوت کنندگان در دستورکار مجمع عمومی فوق العاده قرار می دهند .

 

سابقه برگزاری مجامع عمومی انجمن

نام مجمع                                       تاريخ برگزاری                             محل برگزاری

مجمع عمومی موسس                       25  خرداد1383                   شرکت رادها خيابان خرمشهر

مجمع عمومی عادی سالانه                28  تير   1385                   باشگاه شهروندان جوان

مجمع عمومی عادی سالانه                2   آبان   1386                   باشگاه شهروندان جوان

مجمع عمومی عادی سالانه                1   آبان   1387                  دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران

مجمع عمومی عادی سالانه               26 خرداد  1388                 اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران

مجمع عمومی عادی سالانه               2    تير    1389                 اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران

مجمع عمومی عادی سالانه               28  خردا د 1390                اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران